Euroregion Elbe Labe Logo der Euroregion Elbe Labe

Realizace projektu

Předčasné zahájení

Se zahájením projektu nemusí žadatel bezpodmínečně čekat na rozhodnutí LŘV. Žadatel smí zahájit projekt již po jeho registraci, kterou provede sekretariát po formální a odborné kontrole projektu (registraci projektu nezaměnovat s předložením žádosti!!!!!! Viz Rozhodnutí o projektových žádostech) Za zahájení projektu se považuje první právní úkon k objednání vybavení nebo využití služeb nebo jiný závazek, který projekt činí nevratným. Výdaje vzniklé za překlad projektové žádosti se nepovažují za zahájení projektu a jsou způsobilé, pokud vznikly po datu 1. 1. 2014 a před registrací projektové žádosti a za předpokladu schválení malého projektu Lokálním řídícím výborem. To se týká i rezervace, kterou je možné bezplatně stornovat.

Zadávání zakázek

Na české straně je nutné řídit se příslušnými zákony v aktuálním znění a u veřejných zakázek, které zákony neupravují, příslušnými národními pravidly stanovenými Národním orgánem. Povinností žadatele je nakládat s veřejnými prostředky hospodárně a účelně. 

Předpisy publicity

Příjemci dotace jsou proto povinni provádět informační a komunikační opatření, aby upozornili veřejnost na podporu z Evropské unie. Je třeba volit taková informační a komunikační opatření, která jsou úměrná charakteru daného projektu a která osloví relevantní veřejnost (například internetové stránky, tiskové zprávy, letáky a publikace, akce, plakáty, propagační materiály).

Dvojjazyčnost

Všechny publikace vydávané v rámci FMP musí být nejméně dvojjazyčné (česky a německy). Detaily najdete zde.

Kontrola na místě

Euroregion má za povinnost zkontrolovat 10% projektů přímo na místě realizace. Příjemci dotace mají povinnost informovat písemně s dostatečným předstihem (nejméně 7 dní před samotnou akcí) projektový sekretariát o realizaci akcí projektu a zajistit přístup pracovníkům sekretariátů FMP EEL. 

  rozhodnutí o projektových žádostech vyúčtování a proplacení