Euroregion Elbe Labe Logo der Euroregion Elbe Labe

Rozhodnutí o projektových žádostech

Formální a odborná kontrola

Po předložení projektové žádosti provede sekretariát kontrolu formální správnosti a odborné způsobilosti. V rámci formální kontroly se zkoumá, zda je žádost kompletní a dvojjazyčná. V případě nekompletnosti vyzve sekretariát žadatele k doplnění. Splní-li žadatel požavek na doplnění, sekretariát pokračuje s odbornou kontrolou. Z odborného hlediska se zjištuje, zda je obsah projektu způsobilý k dotaci podle pravidel FMP. V rámci těchto kontrol může být žadatel opět vyzván k poskytnutí doplňujících informací nebo dokumentů. V této fázi kontroly rozhodne sekretariát o registraci nebo zamítnurí žádosti. O registraci/zamítnutí je žadatel informován písemně.

Registrace

Po úspěšném ukončení kontrol se projekt zaregistruje do systému a obdrží registrační číslo. Od této chvíle jsou náklady vzniklé v rámci projektu způsobilé k proplacení, avšak do rozhodnutí LŘV nese žadatel riziko, že pokud LŘV projekt neschválí, nebudou projektové výdaje proplaceny (viz Realizace projektu).

Pozor: Zahájení projektu před jeho registrací vede k odebrání celé dotace!!!

Lokální řídící výbor (LŘV)

O dotaci rozhoduje Lokální řídící výbor. Jedná se o grémium složené ze 14 hlasujících členů (7 CZ+7 DE). Dále jsou členy LŘV nehlasující zástupci sociálních a hospodářských partnerů. Jednání LŘV mohou být přitomni jako pozorovatelé zástupci Řídícího orgánu, Národního orgánu, CRR a SAB.

Je-li projekt schválen LŘV, obdrží žadatel návrh smlouvy o financování. V případě zamítnutí jsou žadateli oznámeny důvody zamítnutí.

V současné době se kvóta zamítnutých projektů pohybuje kolem 10%.

Přehled všech zasedání Lokálního řídícího výboru včetně údajů předložených a schválených projektů naleznete  zde.

Odvolání se proti zamítnutí

Proti rozhodnutí Lokálního řídícího výboru o zamítnutí projektové žádosti může žadatel podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí. Námitky lze podat u ko-předsedy LŘV, sekretariát FMP EEL, Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti kterému rozhodnutí směřují, a musí obsahovat zdůvodnění nesouhlasu s rozhodnutím. V případě, že budou písemné a zdůvodněné námitky podány po stanovené lhůtě, nelze jim vyhovět.

LŘV rozhodne na svém následujícím zasedání, zda je námitka odůvodněná či nikoliv.

podání žádosti realizace projektu