Euroregion Elbe/Labe

Zamezení sociálnímu vyloučení na obou stranách hranice

Projektnummer:

EEL-0810-CZ-20.08.2021

Lead Partner:

ACoRD CZ, z.s.
Bozděchova 99/6, 40001 Ústí nad Labem

projektový partner:

Evangelische Hochschule für soziale Arbeit Dresden
Dürerstraße 25, 01307 Dresden

období:

01.10.21 - 30.06.22

dotační prostředky:

14.689,27 Euro

Inhalt

Ústecký kraj má dlouhodobé problémy v oblasti sociálního vyloučení: jedná se o region s největším podílem osob v exekuci v ČR (16,71 %) a nachází se zde 88 vyloučených lokalit.

Také v Sasku je mnoho znevýhodněných lokalit, které v DE-srovnání vykazují vysoký podíl sociálních a bytových problémů, navíc často spojených s nagativním image. To se ukazuje např. tím, že do spolkového programu „Sociální soudržnost“ je v Sasku aktuálně zapojeno 30 znevýhodněných městských částí/obcí.

Obce a poskytovatelé sociálních služeb v obou zemích se dlouhodobě potýkají s těmito problémy. Díky přeshraniční výměně dojde k představení/transferu znalostí/přístupů v oblasti prevence/boje se sociálním vyloučením.

V rámci projektu dojde k realizaci 4 odborných workshopů (2 DE, 2 CZ) za účasti aktérů v oblasti sociálních služeb. Obsahem bude především výměna praktických zkušeností, znalostí a dovedností mezi odborníky, jako např.:
• používané metody práce
• legislativní podmínky
• způsob a forma financování
• příklady dobré praxe
• přenositelné metody/témata

Plánujeme zapojení těchto subjektů (výběr):
CZ: KÚ ÚL (Odbor sociálních věcí), Člověk v tísni, Dobrovolnické centrum, Farní Charita Litoměřice, město Dubí.
DE: Sozialamt Dresden, Quartiersmanagement Prohlis, Kolibri e.V., Omse e.V., Verein Sozialpädagogischer Projekte e.V. Dresden.

V případě zájmu budou do projektu také zapojeni studující DE-partnera.
Projekt nabízí prostor pro výměnu zkušeností/příkladů dobré praxe, což může přispět ke snižování problémů v oblasti sociálního vyloučení na obou stranách hranice. Projekt rovněž umožní navázání přeshraničních kontaktů, které budou dobrým základem pro další spolupráci.

Cílová skupina projektu: především odborníci a praktici z oblasti sociálního vyloučení/integrace.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Výstupy
- Analýza dobré praxe v oblasti předcházení sociálnímu vyloučení a metod a postupů při sociálního začleňování osob sociálně vyloučených
a) formou písemného výstupu v českém a německém jazyce (maximálně 48 stran);
b) formou elektronického výstupu (webové stránky a sociální sítě) v českém a německém jazyce.

Výsledky, které získají všichni účastníci zapojení do projektu
- seznámení s novými postupy a metodami a způsoby jejich implementace v rámci každodenní praxe
- získání dalších relevantní zkušeností, které budou moci uplatnit ve své každodenní praxi v oblasti sociální pomoci
- sdílení kontaktů a vytváření partnerství i pro další dlouhodobější spolupráci
- ověření vlastních odborných znalostí a dovedností
- procvičení a rozvíjení jazykových dovedností
- odbourávání případných předsudků
- získání přehledu o systému sociální pomoci na obou stranách hranice

Přidaná hodnota
- předpoklad další a dlouhodobější spolupráce zapojených profesionálů a subjektů i po skončení projektu
- implementované sdílené výstupy mohou pomoci při řešení sociální situace osob ohrožených sociálním vyloučením a osob sociálně vyloučených na obou stranách hranice