Euroregion Elbe/Labe

Propojení vědců materiálového výzkumu: Letní doktorandská škola

Projektnummer:

EEL-0898-SN-18.02.2022

Spiegelprojekt:

EEL-0896-CZ-17.02.2022 - Propojení vědců materiálového výzkumu: Letní doktorandská škola

Lead Partner:

Technische Universität Dresden
Helmholtzstraße 10, 01062 Dresden
http://tu-dresden.de

projektový partner:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 40096 Ústí nad Labem
http://ujep.cz

období:

01.04.22 - 31.10.22

dotační prostředky:

14.967,37 Euro

Inhalt

V rámci programu přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Českou republikou byla navázána dlouhodobá spolupráce mezi univerzitami v Drážďanech a Ústí nad Labem. Tímto projektem chceme navázat na řadu již úspěšně realizovaných a dokončených projektů, např. na projekt Trans3Net programu CE, a posunout tak spolupráci na úrovni výzkumných pracovníků a doktorandů v oblasti materiálových věd jak z univerzit, tak z dalších místních výzkumných ústavů.
Hlavní aktivitou je pětidenní letní škola pro doktorandy na konci června 2022 (3 dny v Drážďanech a 2 dny v Ústí nad Labem). Mezi odborná témata patří biologizace, nanotechnologie a simulace.
Cílovou skupinou letní školy jsou výzkumní pracovníci (lektoři, školitelé) a doktorandi. Zvláštní význam se přikládá tomu, že se akce účastní stejným dílem vědkyně i vědci. Akce se mohou zúčastnit i studenti a zájemci z jiných institucí.
Za významné podpory školitelů obou univerzit budou doktorandi prezentovat výsledky svého výzkumu a podrobně o nich diskutovat s ostatními doktorandy a školiteli. Dalším důležitým bodem diskuse bude prozkoumání možností spolupráce mezi zúčastněnými ústavy a katedrami.
Nejlepší prezentace pro ocenění vybere výbor nadřízených. Všechny příspěvky budou publikovány v citovatelném konferenčním sborníku, aby se s aktuálními pracemi mohli seznámit i další badatelé v oblasti materiálových věd v Drážďanech a Ústí nad Labem.
Během letní školy však neprobíhá pouze odborná výměna. Účastníci se seznámí s pracovišti, laboratorním vybavením a kampusem. Velký význam je přikládán osobním setkáním mezi doktorandy (budoucími vědci). Součástí letní školy proto budou i volnočasové aktivity, aby se obě strany mohly lépe poznat a navázat osobní vztahy.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Považujeme to za pilotní projekt, který bude v budoucnu pokračovat dalšími aktivitami. Mezi možné varianty patří vzájemné návštěvy výzkumných pracovníků z jiných oborů, jakož i další semináře a konference nebo předkládání společných projektů. Tento projekt má být výchozí pro vzájemné informování o výzkumných aktivitách a podporu osobního poznávání mezi vědeckými pracovníky, vedoucími kateder a doktorandy, a tím vytvořit podmínky pro užší spolupráci, např. při přípravě vědeckých projektů.
Nejdůležitějším výsledkem letní školy je vzájemné porozumění mezi mladými vědci a jejich odbornými vedoucími.
Internacionalizace univerzitního prostředí jako jedna z hlavních priorit obou univerzit je tak realizována. Sbírka prezentací doktorandů vzešlých z letní školy bude dále rozšiřována a dlouhodobě aktualizována. V rámci speciálně vyvinuté webové platformy bude pokračovat vytváření sítí a dialog mezi zúčastněnými doktorandy, dalšími mladými pracovníky a odbornými školiteli.
Ústecká univerzita bude aktivně spolupracovat s renomovanou univerzitou v Drážďanech. Výsledkem pro rozvoj Ústeckého kraje budou projekty podané do Fondu spravedlivé transformace (např. projekty MATECH a MATECH-BioEnvi, jejichž obsah je jednoznačně provázán s obsahem letní školy).
Pro úspěšnou budoucí spolupráci je zásadní osobní poznání a setkání - pořádání letní školy k tomu významně přispěje. V rámci příprav na letní školu proběhnou také dvě společná setkání garantů předmětů z obou univerzit. Považujeme to za pilotní projekt, který bude v budoucnu pokračovat dalšími aktivitami.