Euroregion Elbe/Labe

COUREG - MÍT KURÁŽ A UTVÁŘET NÁŠ REGION

Projektoví partneři

V rámci projektu CouReg bude posílena dlouhodobá spolupráce mezi TU Dresden a Univerzitou J.E. Purkyně Ústí nad Labem. Všechny vědecké činnosti koordinují univerzity společně. TU Dresden přebírá roli vedoucího partnera.

Pro praktickou implementaci bude spolupracovat Aktion Zivilcourage e.V. v Pirně, zavedený poskytovatel politického vzdělávání a demokratické práce s mládeží v regionu Saského Švýcarska, který již nabízí řadu vzdělávacích nabídek ve spolupráci se školami.

 

V České republice působí jako partner pro kontakty s obcemi, v nichž mohou studenti provádět šetření, kancelář Euroregionu Elbe/Labe. Zde jsou rovněž koordinovány programové části mezikulturní výměny.

Struktura projektu

1) 4 workshopy pro studenty

Cílem workshopů je zintenzivnit spolupráci mezi spolupracujícími univerzitami - TU Drážďany a UJEP v Ústí nad Labem. Ta spočívá dosud v přeshraniční spolupráci, společném učení mladých Čechů a Němců a dalších mezilidských setkávaní. Studenti získají nové poznatky o demokratické kultuře a mezikulturních dovednostech. Dvojjazyčné workshopy se budou zabývat následujícími tématy: teorie a praxe občanské kuráže, demokratická kultura, sociální napětí v příhraničních oblastech, problémy pravicového radikalismu a praktickými cvičeními.

2) Vzdělávací modul pro školáky

Pro školy v příhraničních oblastech se uskuteční celkem 10 interkulturních vzdělávacích programů. V Sasku půjde o čtyři školy na území Euroregionu Labe (2x Pirna, Dohna, Sebnitz). Dále pak na odborné škole Vogtland a na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. V České republice akce proběhne na čtyřech základních školách na území Euroregionu Labe (Ústí nad Labem, Tisá, Dubí, Chlumec). Vzdělávací program se skládá z 90 minut výuky a simulací a realizuje ho česko-německý projektový tým (ve spolupráci všech projektových partnerů, studentů z univerzit i učitelek a učitelů).

Chceme posílit tyto kompetence u mladé studující generace, chceme je seznámit s tím, co vše občanská kuráž znamená, jaké jsou techniky uplatnění občanské kuráže v praxi a jak mají jednat v různých mezních situacích, které se mohou v jejich okolí přihodit. Má jít o praktický program, který zohlední specifika pohraničního regionu. Studenti budou vyzváni k tomu, aby přemýšleli o svých vlastních postojích a hodnotách v podobě sociometrických konstelací a diskusí. Dále se zaměříme na vnímání a účinky vlastního těla u studentů, to procvičíme prostřednictvím (ne)verbálních cvičení ve dvojicích nebo s celou skupinou a budeme jednotlivě posuzovat různé typické role (pachatel, oběť, pozorovatel). Důraz je kladen na příkladné učení založené na konkrétních situacích občanské kuráže v rolích, prostřednictvím ukázkových videí a digitálních her morální odvahy s cílem trénovat chování a jednání v kritických situacích. Plánované výsledky těchto školních projektů spočívají také v diskusi o limitech a možnostech demokracie a o předávání nových znalostí a mezikulturních dovedností.

Oba formáty vytvářejí nové nabídky pro mezikulturní dialog a kulturní identifikaci mladých lidí ve věku od 14 do 25 let ve strukturálně slabém regionu.

 

3) didaktické materiály pro výuku občanské kuráže

Vzdělávací modul a jeho didaktické pomůcky, s příklady a videoprezentacemi bude zpřístupněn na webu projektu v jazykových mutacích. Obecně považujeme za důležité posilovat ve výuce občanskou angažovanost a kuráž mladých lidí. I mezi pedagogy existuje poptávka po těchto výukových (digitálních) materiálech – tomu chce náš projekt vyjít vstříc.

 

4) výsledky pro širokou veřejnost & odborné výstupy

Pro širokou veřejnost budeme pravidelně zpracovávat dílčí výstupy projektu (tisk, média), a to i za pomoci studentů. Uveřejněny budou jednak na webu projektu, dále pak ve formě publikace s příklady a analýzami občanské kuráže a obecně tzv. občanských dovedností (civil skills). Krom toho budeme s výstupy projektu pracovat i při publikování odborných studií, které budou zaměřeny na odbornou veřejnost (články v recenzovaných časopisech).

Výstupy chceme zpřístupnit také politikům a osobám působícím ve vzdělávacím managementu, protože tyto poznatky považujeme za důležité pro aktivní občanství mladých lidí ve svých regionech. 

 

Projektové aktivity

19. dubna 2021 se uskutečnil první ze tří společných univerzitních seminářů Univerzity J. E. Purkyně a TU Drážďany. Pod titulem „Demokratické hodnoty v České republice a Německu“ 33 studentů nejprve získalo úvod do normativních základů politických systémů obou zemí. Poté německo-české studentské týmy společně pracovaly na různých workshopech o jednotlivých základních hodnotách demokracií. Vyměnili si názory na současné výzvy v obou zemích a zvážili, co by měla politika a občanská společnost udělat, aby se vyrovnala s výzvami při prosazování demokracie, ochrany životního prostředí a správy věcí veřejných ve víceúrovňovém systému.

Diskutovalo se například o vlivu Ruska na politiku obou zemí, o politickém extremismu a populismu, o roli Evropské unie, ale také o velmi osobních zkušenostech s programy Erasmus, každodenním nakupování v rámci udržitelnosti nebo dostupnosti očkování při současné koronové pandemii.

Druhý univerzitní workshop na téma „Civilní odvaha - účast - sociální závazek“ následoval 3. května 2021. Po teoretickém seznámení s konceptem šlo o to, že se v posledních letech objevuje stále více iniciativ, cen, kampaní a vzdělávacích programů na podporu morální odvahy. Zároveň nás opakovaně děsí útoky, násilí a diskriminace. Dostatečný důvod k otázce, co představuje morální odvahu, jak ji můžeme podporovat a jakou roli mohou v demokracii hrát zkušenosti občanů s vlastní účinností. Existují příležitosti, jak povzbudit více lidí k odvaze prostřednictvím lepší účasti občanů a podpory dobrovolné činnosti?

„Úvod do pedagogické práce“ bylo mottem třetího workshopu dne 17. května 2021. Mezi třemi otázkami:

• Školení, jak se stát peer teamerem - jak to funguje?

• Politické vzdělávání ve škole - co mám dovoleno dělat?

• Založení online semináře - jak na to?

Podívali jsme se na praxi práce v oblasti politického vzdělávání. Velmi intenzivně jsme diskutovali o tom, kde musí ležet hranice politické výchovy pro morální odvahu a jak by se instruktoři a učitelé měli chovat v obtížných situacích v souladu s principy Beutelsbachova konsensu. Stalo se také interaktivním a testovali jsme různé digitální nástroje a malé hry, které mohou vylepšit online semináře. Podle vzorce ZIM jsme diskutovali o tom, jak by měly být plánovány workshopy ve školách. To poskytlo všem účastníkům předzvěst hloubkového zasedání, které se poté zabývá konkrétním plánováním školních projektů, které budou naši studenti ve školách provádět.

 

Český univerzitní workshop - 31. května 2021 jsme zakončili  naši sérii online seminářů na téma „Prakticky podpořit morální odvahu.“  Protože případy vyloučení, hrozeb a diskriminace jsou součástí našeho každodenního života je třeba s tímto tématem zaobírat a někdy  zasáhnout - často to ale zůstává jen dobrým úmyslem. Odvážně se postavit za ostatní a jednat s civilní odvahou však lze trénovat a k účinnému boji proti nespravedlnostem nejsou v žádném případě nutné hrdinské činy!

 

EXKURZE

„Tváří v tvář“ místo „zády k sobě“

S tímto mottem jsme odjeli do německo-českého příhraničního regionu dne 26. června 2021. Studenti Univerzity Jany Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Drážďanech společně poznají příhraniční region a zamysleli se o způsobech jeho formování v budoucnu.

Plán

Místo setkání: Wiener Straße 40, 01069 Drážďany

• Rychlý test Covid od 8:00

• 8.30 odjezd Bus Total čerpací stanice

Strukturální změna v regionu

• 10:00 - 12:00 „Zámek Jezeří: povrchová těžba hnědého uhlí jako hrozba pro kulturní statky, současné protesty proti ničení životního prostředí těžbou, odlesňování , rozhovor s aktivisty

Oběd

• 12.30–14.00 hodin Kostel Nanebevzetí Panny Most: Komunistické plánování nového města, přemístění starého kostela

 

Seznámení s oblastí

• 14:15 - 15:15 dt.-cz. Cvičení pro partnery: objevte Most

Práva menšin

• 15.30 Chanov, návštěva čtvrti, rozhovor s aktivisty a zástupci komunity

Kulturní večer

• Od 17:00 společná večeře v restauraci „Severka“, v kultovním baru televizního seriálu Most!, který se věnuje problémům severních Čech.

• návštěva: kaple Kaple Sinutec: občanská angažovanost, zničené a zaniklé vesnice

20:00 návrat do Drážďan

 

Školní projekty

Se studenty z UJEP Ústí nad Labem a TU Drážďany se zabýváme tématem občanské odvahy a společenského angažmá. Důležité je soustředit se na výcvik civilní odvahy. V Německu i v České republice cvičíme se studenty, jak se chovat v krizových situacích. Od fyzických konfrontací na školním dvoře po vyloučení a sociální nerovnováhu, jako je diskriminace různých skupin. Civilní odvaha je nutná, kdykoli někdo nebo skupina zažije násilí at fyzické, psychologické, ale také strukturální.

Zasahování v takových situacích je důležité, ale lidé si často nedůvěřují, bojí se uvést do rozpaků nebo sami utrpět škodu. Tak to nemusí být. Můžete cvičit morální odvahu. Každý může pomoci a například informovat policii nebo mluvit s jinými diváky, aby zasáhli. Spolu se studenty trénujeme, jak v takových situacích jednat. Materiály budou poté publikovány v českém a německém jazyce a dány k dispozici učitelům na obou stranách hranice.

 

Projektaufbau

1) Vier Workshops für Studierende

Das Ziel der Workshops besteht in einer verbesserten Kooperation zwischen der TU Dresden und der UJEP in Ústí nad Labem. Dies umfasst die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, gemeinsames Lernen junger Deutscher und Tschechen und interpersonelle Begegnung. Die Studierenden erlangen neues Wissen zur demokratischen Kultur und interkulturelle Kompetenzen. Die zweisprachigen Workshops werden sich mit folgenden Themen befassen: Theorie und Praxis der Zivilcourage, demokratische Kultur, soziale Spannung in den Grenzgebieten, Problem des Rechtsradikalismus und praktische Übungen.

2) Bildungsmodul für Schülerinnen und Schüler

Es werden insgesamt 10 interkulturelle Bildungsprogramme für Schulen in den Grenzgebieten durchgeführt. In Sachsen nehmen vier Oberschulen auf dem Gebiet der Euroregion Elbe teil (2x Pirna, Dohna, Sebnitz). Dazu kommen das Berufliche Schulzentrum Vogtland und das Schiller-Gymnasium Pirna. In Tschechien wird es an vier Schulen/základní školy auf dem Gebiet der Euroregion Elbe (Ústí nad Labem, Tisá, Dubí, Chlumec) gehen. Das Bildungsprogramm besteht aus 90 Minuten Lehre und Simulationen und wird vom deutsch-tschechischen Projektteam durchgeführt (unter Mitarbeit von allen Partnern, Studierenden der beiden Universitäten und der Lehrerinnen und Lehrer vor Ort).

Um die Chancen zu steigern, dass junge Menschen Zivilcourage zeigen, werden in diesem Bildungsmodul theoretische Erkenntnisse aufgegriffen und in praktischen Übungen bearbeitet und trainiert. Es wird dazu eingeladen, eigene Einstellungen und Werte in Form von soziometrischen Aufstellungen und Diskussionen zu reflektieren. Des Weiteren wird die eigene Körperwahrnehmung und -wirkung durch (non-)verbale Übungen zu zweit oder mit der gesamten Gruppe geübt insbesondere zu Grenzsetzung und rollentypischen Auftreten und Wirkung (u.a. Statustheater zu Tätern, Opfer, Beobachtern). Der Schwerpunkt liegt auf exemplarischem Lernen anhand von konkreten Zivilcourage-Situationen in Rollenspielen, durch Beispielvideos sowie digitalen Zivilcourage-Spielen, um das Verhalten und Handeln in kritischen Situationen zu trainieren. Die geplanten Ergebnisse dieser Schulprojekte bestehen ebenfalls darin, dass demokratische Potentiale besprochen und sichtbar gemacht werden, neues Wissen und interkulturelle Kompetenzen vermittelt werden.

Beide Formate schaffen neue Angebote für interkulturellen Dialog und kulturelle Identifikation für junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren in einer strukturschwachen Region.

3) Didaktische Materialien zur Lehre der Zivilcourage

Auch für andere Schulen wird unser Bildungsmodul zur Zivilcourage und zum zivillgesellschaftlichen Engagement junger Menschen auf der Projekt-Webseite mit didaktischen Lehrmitteln in deutscher und tschechischer Sprache veröffentlicht. Es besteht ein Bedarf an diesen (digitalen) Angeboten – diese Lücke möchte unser Projekt schließen.

4) Ergebnisse für breite Öffentlichkeit & Wissenschaft

Für die breite Öffentlichkeit werden durch die Studierenden und die Projektpartner sämtliche Befunde aufbereitet. Dies geschieht einerseits in Form dieser Webseite, die unsere Geschichten über Courage und Demokratie erzählt und andererseits in Form eines Lehrbuchs zur politischen Bildung, welche als Handreichung für Didaktiker der politischen Bildungsarbeit verfügbar gemacht wird. Die politikwissenschaftlichen Implikationen des Projekts CouReg werden durch die beiden Universitäten analysiert und für die Fachöffentlichkeit publiziert.

Auch für politisch Verantwortliche sind die Befunde zu den Vorstellungen junger Menschen interessant, denn sie geben Aufschluss über positive Beispiele couragierten und demokratischen Handelns sowie über Vorstellungen Menschen hinsichtlich der Entwicklung der Grenzregion.

Projektaktivitäten

Am 19.4.2021 fand das erste von drei gemeinsamen Universitätsseminaren der Univerzita J. E. Purkyně und der TU Dresden statt. Unter dem Titel „Demokratische Werte in Tschechien und Deutschland“ erhielten die 33 Studierenden zuerst eine Einführung in die normativen Grundlagen der politischen Systeme beider Länder. Danach arbeiteten die deutsch-tschechischen Studierendenteams in verschiedenen Workshops gemeinsam an einzelnen Grundwerten von Demokratien. Sie tauschten sich dabei zu aktuellen Herausforderungen in den beiden Ländern aus und überlegten, was Politik und Zivilgesellschaft tun müsse, um die Herausforderungen in Demokratieförderung, Umweltschutz und dem Regieren im Mehrebenensystem zu bewältigen.

So wurde beispielsweise der Einfluss Russlands auf die Politik beider Länder besprochen, über politischen Extremismus und Populismus, die Rolle der Europäischen Union, aber auch über ganz persönliche Erfahrungen mit Erasmus-Programmen, dem täglichen Einkaufen unter dem Aspekt von Nachhaltigkeit oder der Verfügbarkeit von Impfungen in der aktuellen Corona-Pandemie.

Am 3.5.2021 folgte der zweite Universitätsworkshop zum Thema „Zivilcourage – Partizipation – gesellschaftliches Engagement“. Nach einer theoretischen Einführung in das Konzept ging es darum, dass  letzten Jahren immer mehr Initiativen, Preise, Kampagnen und Trainingsprogramme zur Förderung von Zivilcourage entstanden. Gleichzeitig schrecken uns immer wieder Übergriffe, Gewalt, Diskriminierung auf. Grund genug, zu hinterfragen, was Zivilcourage ausmacht, wie wir sie fördern können und welche Rolle Selbstwirksamkeitserfahrungen von Bürgerinnen und Bürgern in einer Demokratie spielen können. Gibt es Möglichkeiten durch verbesserte Bürgerbeteiligung und Förderung freiwilligen Engagements mehr Menschen Mut zur Courage zu geben?

„Einführung in die Bildungsarbeit“ hieß es dann im dritten Workshop am 17.5.2021. Unter den drei Fragestellungen:

  • Ausbildung zum Peer-Teamer – wie geht das?
  • Politische Bildung in der Schule – was darf ich?
  • Aufbau eines Onlineseminars – wie mache ich das?

warfen wir einen Blick in die Praxis der politischen Bildungsarbeit. Beronders intensiv diskutierten wir, wo die Grenzen einer politischen Bildung für Zivilcourage liegen müssen und wie sich Anleiter und Lehrende entsprechend der Prinzipien des Beutelsbacher Konsens' in schwierigen Situationen verhalten sollen. Dabei wurde es auch interaktiv und wir testeten diverse digitale Tools und kleine Spiele, die Onlineseminare aufwerten können. Unter der ZIM-Formel besprachen wir, wie ein Workshop-Angebot in Schulen geplant werden sollte. Damit bekamen alle Teilnehmenden einen Vorgeschmack auf die Vertiefungssitzung, in der es dann um die konkrete Planung der Schulprojekte geht, die unsere Studierenden in Schulen durchführen werden. 

Am 31.5.2021 schließen wir unsere Reihe der Onlineseminare mit dem Themengebiet "Zivilcourage praktisch fördern“ ab. Dann heißt es "Machen ist wie Wollen, nur krasser!". Denn Vorfälle von Ausgrenzung, Bedrohung und Diskriminierung sind Teil unseres Alltags. Doch nur wenige schauen hin oder greifen gar ein – oft bleibt es nur bei guten Absichten. Sich mutig für andere einzusetzen und zivilcouragiert zu handeln, lässt sich jedoch trainieren und es bedarf keineswegs Heldentaten, um Ungerechtigkeiten wirksam zu begegnen! Im letzten deutsch-tschechischen Universitätsworkshop zeigen uns Mitarbeiterinnen des Pirnaer Vereins Aktion Zivilcourage e.V., wie sich Handlungskompetenzen vermitteln lassen, damit Menschen in Situationen von Bedrohung und Diskriminierung mutig eingreifen und dazu beitragen, dass Konflikte mittels Verständigung gelöst werden.

Exkursion

„Von Angesicht zu Angesicht“, anstatt „Rücken an Rücken“

Unter diesem Motto möchten wir am 26.6.2021 aufbrechen in die deutsch-tschechische Grenzregion. Studierende der Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem und der Technischen Universität Dresden erleben gemeinsam die Grenzregion und sprechen über Wege, sie zukünftig zu gestalten.

Ablaufplan

Treff: Wiener Straße 40, 01069 Dresden

Ab 8.00 Uhr Covid-Schnelltest

8.30 Abfahrt Bus Total Tankstelle

Strukturwandel einer Region

10.00-12.00 Uhr Schloss „Jezeří: Braunkohletagebau als Bedrohung von Kulturgütern, aktuelle Proteste gegen die Abholzung alter Wälder, Gespräch mit Aktivisten
Lunch-Pakete

12.30-14.00 Uhr Kirche Mariä Himmelfahrt Most: Kommunistischer Planungsneubau einer Stadt, Versetzung der alten Kirche

Kennenlernen der Gegend

14.15-15.15 Uhr dt.-cz. Partnerübung: Most entdecken

Minderheitenrechte

15.30 Uhr Chanov, Besuch eines Sinti-Roma-Viertel, Gespräch mit Aktivisten & Vertretern der Community

Kultureller Abend

Ab 17.00 Uhr gemeinsames Abendessen im Restaurace "Severka", Kultkneipe der TV-Serie Most!, welche Probleme Nordböhmens thematisiert

Evtl. Abstecher: Kapelle kaple Sinutec: bürgerschaftliches Engagement, verwaiste Dörfer

20.00 Uhr Rückfahrt nach Dresden

ke stažení