Euroregion Elbe/Labe

COUREG - MÍT KURÁŽ A UTVÁŘET NÁŠ REGION

Projektoví partneři

V rámci projektu CouReg bude posílena dlouhodobá spolupráce mezi TU Dresden a Univerzitou J.E. Purkyně Ústí nad Labem. Všechny vědecké činnosti koordinují univerzity společně. TU Dresden přebírá roli vedoucího partnera.

 

Pro praktickou implementaci bude spolupracovat Aktion Zivilcourage e.V. v Pirně, zavedený poskytovatel politického vzdělávání a demokratické práce s mládeží v regionu Saského Švýcarska, který již nabízí řadu vzdělávacích nabídek ve spolupráci se školami.

V České republice působí jako partner pro kontakty s obcemi, v nichž mohou studenti provádět šetření, kancelář Euroregionu Elbe/Labe. Zde jsou rovněž koordinovány programové části mezikulturní výměny.

 

 

 

 

 

 

Struktura projektu

1) 4 workshopy pro studenty

Cílem workshopů je zintenzivnit spolupráci mezi spolupracujícími univerzitami - TU Drážďany a UJEP v Ústí nad Labem. Ta spočívá dosud v přeshraniční spolupráci, společném učení mladých Čechů a Němců a dalších mezilidských setkávaní. Studenti získají nové poznatky o demokratické kultuře a mezikulturních dovednostech. Dvojjazyčné workshopy se budou zabývat následujícími tématy: teorie a praxe občanské kuráže, demokratická kultura, sociální napětí v příhraničních oblastech, problémy pravicového radikalismu a praktickými cvičeními.

2) Vzdělávací modul pro školáky

Pro školy v příhraničních oblastech se uskuteční celkem 10 interkulturních vzdělávacích programů. V Sasku půjde o čtyři školy na území Euroregionu Labe (2x Pirna, Dohna, Sebnitz). Dále pak na odborné škole Vogtland a na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. V České republice akce proběhne na čtyřech základních školách na území Euroregionu Labe (Ústí nad Labem, Tisá, Dubí, Chlumec). Vzdělávací program se skládá z 90 minut výuky a simulací a realizuje ho česko-německý projektový tým (ve spolupráci všech projektových partnerů, studentů z univerzit i učitelek a učitelů).

Chceme posílit tyto kompetence u mladé studující generace, chceme je seznámit s tím, co vše občanská kuráž znamená, jaké jsou techniky uplatnění občanské kuráže v praxi a jak mají jednat v různých mezních situacích, které se mohou v jejich okolí přihodit. Má jít o praktický program, který zohlední specifika pohraničního regionu. Studenti budou vyzváni k tomu, aby přemýšleli o svých vlastních postojích a hodnotách v podobě sociometrických konstelací a diskusí. Dále se zaměříme na vnímání a účinky vlastního těla u studentů, to procvičíme prostřednictvím (ne)verbálních cvičení ve dvojicích nebo s celou skupinou a budeme jednotlivě posuzovat různé typické role (pachatel, oběť, pozorovatel). Důraz je kladen na příkladné učení založené na konkrétních situacích občanské kuráže v rolích, prostřednictvím ukázkových videí a digitálních her morální odvahy s cílem trénovat chování a jednání v kritických situacích. Plánované výsledky těchto školních projektů spočívají také v diskusi o limitech a možnostech demokracie a o předávání nových znalostí a mezikulturních dovedností.

Oba formáty vytvářejí nové nabídky pro mezikulturní dialog a kulturní identifikaci mladých lidí ve věku od 14 do 25 let ve strukturálně slabém regionu.

 

3) didaktické materiály pro výuku občanské kuráže

Vzdělávací modul a jeho didaktické pomůcky, s příklady a videoprezentacemi bude zpřístupněn na webu projektu v jazykových mutacích. Obecně považujeme za důležité posilovat ve výuce občanskou angažovanost a kuráž mladých lidí. I mezi pedagogy existuje poptávka po těchto výukových (digitálních) materiálech – tomu chce náš projekt vyjít vstříc.

 

4) výsledky pro širokou veřejnost & odborné výstupy

Pro širokou veřejnost budeme pravidelně zpracovávat dílčí výstupy projektu (tisk, média), a to i za pomoci studentů. Uveřejněny budou jednak na webu projektu, dále pak ve formě publikace s příklady a analýzami občanské kuráže a obecně tzv. občanských dovedností (civil skills). Krom toho budeme s výstupy projektu pracovat i při publikování odborných studií, které budou zaměřeny na odbornou veřejnost (články v recenzovaných časopisech).

Výstupy chceme zpřístupnit také politikům a osobám působícím ve vzdělávacím managementu, protože tyto poznatky považujeme za důležité pro aktivní občanství mladých lidí ve svých regionech. 

Projektové aktivity

1) 19. dubna 2021 se uskutečnil první ze tří společných univerzitních seminářů Univerzity J. E. Purkyně a TU Drážďany. Pod titulem „Demokratické hodnoty v České republice a Německu“ 33 studentů nejprve získalo úvod do normativních základů politických systémů obou zemí. Poté německo-české studentské týmy společně pracovaly na různých workshopech o jednotlivých základních hodnotách demokracií. Vyměnili si názory na současné výzvy v obou zemích a zvážili, co by měla politika a občanská společnost udělat, aby se vyrovnala s výzvami při prosazování demokracie, ochrany životního prostředí a správy věcí veřejných ve víceúrovňovém systému.

Diskutovalo se například o vlivu Ruska na politiku obou zemí, o politickém extremismu a populismu, o roli Evropské unie, ale také o velmi osobních zkušenostech s programy Erasmus, každodenním nakupování v rámci udržitelnosti nebo dostupnosti očkování při současné koronové pandemii.

2) Druhý univerzitní workshop na téma „Civilní odvaha - účast - sociální závazek“ následoval 3. května 2021. Po teoretickém seznámení s konceptem šlo o to, že se v posledních letech objevuje stále více iniciativ, cen, kampaní a vzdělávacích programů na podporu morální odvahy. Zároveň nás opakovaně děsí útoky, násilí a diskriminace. Dostatečný důvod k otázce, co představuje morální odvahu, jak ji můžeme podporovat a jakou roli mohou v demokracii hrát zkušenosti občanů s vlastní účinností. Existují příležitosti, jak povzbudit více lidí k odvaze prostřednictvím lepší účasti občanů a podpory dobrovolné činnosti?

3) „Úvod do pedagogické práce“ bylo mottem třetího workshopu dne 17. května 2021.

Tématem byly tři základní otázky:

• Školení, jak se stát "peer-teamerem " - jak to funguje?

• Politické vzdělávání ve škole - co všechno můžeme dělat?

• Založení online semináře - jak na to?

Podívali jsme se na praxi práce v oblasti politického vzdělávání. Velmi intenzivně jsme diskutovali o tom, kde musí ležet hranice politické výchovy pro morální odvahu a jak by se instruktoři a učitelé měli chovat v obtížných situacích v souladu s principy Beutelsbachova konsensu. Stalo se také interaktivním a testovali jsme různé digitální nástroje a malé hry, které mohou vylepšit online semináře. Podle vzorce ZIM jsme diskutovali o tom, jak by měly být plánovány workshopy ve školách. To poskytlo všem účastníkům předzvěst hloubkového zasedání, které se poté zabývá konkrétním plánováním školních projektů, které budou naši studenti ve školách provádět.

4) Český univerzitní workshop - 31. května 2021 jsme zakončili  naši sérii online seminářů na téma „Prakticky podpořit morální odvahu.“  Protože případy vyloučení, hrozeb a diskriminace jsou součástí našeho každodenního života je třeba s tímto tématem zaobírat a někdy  zasáhnout - často to ale zůstává jen dobrým úmyslem. Odvážně se postavit za ostatní a jednat s civilní odvahou však lze trénovat a k účinnému boji proti nespravedlnostem nejsou v žádném případě nutné hrdinské činy!

5) Dne 19.-21.11.2021 probíhal další projektový workshop pro studenty TU Dresden a UJEP

Program:

13:15 příjezd -  Anreise

 16:00 zahájení workshopu, obecní úřad Tisá, přivítání starostou obce Tomášem Kratochvílem - Eröffnung des Workshops Begrüßung durch den Bürgermeister von Tisá Tomáš Kratochvíl

workshop v pátek na OÚ Tisá, 19.11.2021

16:15 prezentace historie česko-německého soužití 1920-1946 na pozadí projektu Kronika Tisá - Historie a příběhy lidí z Tisé – náměstek hejtmana ÚK - Jiří Řehák podpořeno z FMP EEL, Interreg VA ČR-Sasko  -Präsentation der Geschichte des tschechisch-deutschen Zusammenlebens in der Grenzregion 1920-1946 mit Bezirkshauptmann Jiří Řehák, unterstützt von KPF EEL, Interreg VA ČR-Sachsen

17:00 diskuse - Diskussion

17:30 přestávka-Kaffeepause

18:00 úvod do problematiky demokratických hodnot a jejich výzev - Einführung: Demokratische Werte und ihre Herausforderungen

19:30 Odjezd do Ústí nad Labem - Abfahrt nach Ústí nad Labem

V sobotu 20.11.2021 (UJEP)

 

 9:00 Občanská participace a přeshraniční spolupráce Vladimír Lipský, Lukáš Novotný

9:45 Demokracie v ČR a volby 2021 Jan Švestka, Pavel Maškarinec

11:00 přestávka

11:30 příprava Workshopu Občanské odvahypráce v pracovních skupinách

13:00 oběd

 14:00 pokračování pracovních skupin a prezentace výsledků

16:30 návštěva expozice „Naši Němci“, Muzeum Ústí nad Labem

 

 

10.12.2021 CouReg – seminář na téma „občanská kuráž“ (vzhledem k protipandemickým opatřením v Sasku pouze on-line

https://tu-dresden.zoom.us/j/85299303398?pwd=TGllR053TXAwK25CODE3QmRPaVRMUT09)

„Do’s & Dont’s občanského vzdělávání“
„Volby v Německu“ 10. 12. 2021

Program semináře

11:10 -12:40 - občanské vzdělávání

otázky:

 Jak správně školit? Jak se stát týmovým kolegou? Jak to funguje?

 Občanské vzdělávání ve školách – jak na to?

 Jak strukturovat online semináře?

Zajímat nás tedy bude praxi občanského vzdělávání.

Seznámíme se s některými interaktivními a digitálními nástroji, které mohou vylepšit semináře v oblasti občanského vzdělávání.

13:00 – 14:00 – volby v Německu

Jak dopadly volby do Bundestagu v Německu 26.9.2021? Proč v Sasku zvítězila Alternativa pro Německo a proč zde získala tolik hlasů? Jak bude vypadat nová německá vláda a jaké budou její programovécíle v oblastech: zvládání pandemie Covid-19, ochrana klimatu, sociální spravedlnost?

 

 

EXKURZE

„Tváří v tvář“ místo „zády k sobě“

S tímto mottem jsme odjeli do německo-českého příhraničního regionu dne 26. června 2021. Studenti Univerzity Jany Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Drážďanech společně poznají příhraniční region a zamysleli se o způsobech jeho formování v budoucnu.

Plán

Místo setkání: Wiener Straße 40, 01069 Drážďany

• Rychlý test Covid od 8:00

• 8.30 odjezd Bus Total čerpací stanice

Strukturální změna v regionu

• 10:00 - 12:00 „Zámek Jezeří: povrchová těžba hnědého uhlí jako hrozba pro kulturní statky, současné protesty proti ničení životního prostředí těžbou, odlesňování , rozhovor s aktivisty

Oběd

• 12.30–14.00 hodin Kostel Nanebevzetí Panny Most: Komunistické plánování nového města, přemístění starého kostela

 

Seznámení s oblastí

• 14:15 - 15:15 dt.-cz. Cvičení pro účastníky: objevte Most

Práva menšin

• 15.30 Chanov, návštěva čtvrti, rozhovor s aktivisty a zástupci komunity

Kulturní večer

• Od 17:00 společná večeře v restauraci „Severka“, v kultovním baru televizního seriálu Most!, který se věnuje problémům severních Čech.

• návštěva: kaple Kaple Sinutec: občanská angažovanost, zničené a zaniklé vesnice

20:00 návrat do Drážďan

Školní projekty

Se studenty z UJEP Ústí nad Labem a TU Drážďany se zabýváme tématem občanské odvahy a společenského angažmá. Důležité je soustředit se na výcvik civilní odvahy. V Německu i v České republice cvičíme se studenty, jak se chovat v krizových situacích. Od fyzických konfrontací na školním dvoře po vyloučení a sociální nerovnováhu, jako je diskriminace různých skupin. Civilní odvaha je nutná, kdykoli někdo nebo skupina zažije násilí at fyzické, psychologické, ale také strukturální.

 

Zasahování v takových situacích je důležité, ale lidé si často nedůvěřují, bojí se uvést do rozpaků nebo sami utrpět škodu. Tak to nemusí být. Můžete cvičit morální odvahu. Každý může pomoci a například informovat policii nebo mluvit s jinými diváky, aby zasáhli. Spolu se studenty trénujeme, jak v takových situacích jednat. Materiály budou poté publikovány v českém a německém jazyce a dány k dispozici učitelům na obou stranách hranice.

ke stažení