Euroregion Elbe/Labe

Aktuální předpisy pro Covid-19 v Sasku a Česku

Zde zveřejňujeme aktuální stav opatření přijatých v boji proti pandemii Covid-19 v Sasku, České republice a popř. v přeshraniční dopravě, které mohou být relevantní pro návštěvníky z druhé země.

Vždy sledujeme někdy docela rychlý vývoj. Proto prosím vždy zkontrolujte stav našich informací (vpravo dole).

Přes hranice

Do Saska

Spolkové nařízení o vstupu do země v souvislosti s koronavirovou pandemií (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes, link viz níže) upravuje povinnost předchozí registrace a testování při vstupu do Spolkové republiky Německo. Saské koronavirové karanténní nařízení (Sächsischen Corona-Quarantäne-Verordnung, link viz níže) upravuje povinnost nástupu do karantény po vstupu do Saska.

„Normální“ a zvlášť rizikové oblasti

Všechny následující povinnosti se vztahují na cestující, kteří byli v rizikové oblasti podle seznamu Institutu Roberta Kocha (je k dispozici také jako PDF v angličtině) v posledních 10 dnech.

Zvlášť rizikové oblasti se vyznačují velmi vysokými hodnotami výskytu nebo výskytem zvláště nebezpečných mutací virů. Při příjezdu z těchto zemí platí přísnější pravidla.

Česká republika je v současnosti zvláštní riziková oblast s vysokým výskytem koronavirových mutací.

Pro letecké, železniční a autobusové dopravce nově platí spolkové nařízení, podle kterého nemohou být do Německa přepravováni cestující z oblastí s výskytem koronavirových mutací. Povoleno jen jen málo výjimek, např. pro pasažéry, kteří mají německé občanství nebo v Německu žijí. Vstup, popř. vjezd do země osobním autem, na kole nebo pěšky není omezený.

Povinná registrace

Podle nařízení o vstupu do země v souvislosti s koronavirovou pandemií (viz odkaz níže) se cestující ze zvláštních rizikových oblastí musejí před vstupem do SRN elektronicky zaregistrovat na www.einreiseanmeldung.de.

Povinný test

Lidé vstupující z České republiky, která je od 14.2. zařazena mezi zvláštní rizikové oblasti se musejí prokázat (max. 48h starým) negativním koronavirovým testem při vstupu. Výjimky nejsou.

Pendleři do Saska

Většina pendlerů z České republiky jakožto zvláštní rizikové oblasti s vysokým výskytem koronavirových mutací má vstup do Německa zakázaný. 

Výjimka platí pro 

 • zaměstnance v oblasti zdravotnictví a pečovatelství, a také chovu zvířat (povinnost každodenního testování),
 • osoby pouze projíždějící a zaměstnance v oblasti dopravy (povinnost testování viz výše).

Výjimku mají také systémově důležití zaměstnanci z České republiky

 • v oblasti zásobování vodou a energií, likvidace odpadové vody a komunálního odpadu,
 • v přepravě a dopravě,
 • ve farmacii a farmaceutickém průmyslu,
 • v pohřebním průmyslu,
 • v potravinářském průmyslu,
 • v oblasti informačních technologií a telekomunikací, jakož i v 
 • v laboratořích zdravotnických zařízení.

Zaměstnavatelé musejí získat potvrzení od příslušného místního úřadu, aby doložili potřebnost svých zaměstnanců. V přechodném období do 21.2. bude jako důkaz nadále postačovat platná pracovní smlouva. Kromě toho je povinné každodenní testování na koronavirus.

Svobodný stát Sasko podporuje české zaměstnance v Německu příspěvkem na přespání ve výši 40,- € denně v případě, že se zaměstnanec rozhodne přechodně v Německu zůstat bydlet.

Všeobecná povinnost karantény

Podle Saského koronavirového karanténního nařízení (SächsCoronaQuarVO, odkaz níže) se musejí všichni po příjezdu z České republiky odebrat do 14-denní karantény.

Výjimky platí pro úzce definovaný okruh pendlerů (viz výše).

Kromě toho jsou definovány výjimky z humanitárních důvodů (platí povinnost provádět test na koronavirus denně):

 • příbuzní prvního stupně v případě úmrtí/pohřbu,
 • přítomnost u porodu vlastního dítěte,
 • příbuzní prvního nebo druhého stupně v případě péče o nezletilé dítě bez možnosti jiného zaopatření,
 • nutné a neodkladné lékařské zákroky.

Toto nařízení neplatí při průjezdu Saskem. Je však nutné Sasko opustit přímou cestou (§2 odst. 1 SächsCoronaQuarVO). Pokud jedete přes Sasko, abyste se dostali na jiné místo ve své zemi nejkratší cestou, není to považováno za tranzit! Stejně tak není možné na cestě Saskem dělat nic jiného, ​​např. nakupovat. Obě porušení mohou vést k vykázání zpět za hranici nebo k pokutě ve výši nejméně 150 euro, pokud je někdo chycen.

Další informace

Saské koronavirové karanténní nařízení (SächsCoronaQuarVO, platí od 17.2.2021)

Spolkové nařízení o vstupu do země v souvislosti s koronavirovou pandemií (od 13.1.2021)

Informace Svobodného státu Sasko pro cestující (v němčině)

Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku

Do České republiky

Na základě směrnice EU rozděluje Česká republika země do čtyř kategorií - zelené, oranžové, červené a tmavě červené, v závislosti na vývoji pandemie COVID-19 v dané zemi (aktuální seznam zemí podle míry rizika nákazy, web MZČR). Pro vstup ze zemí různých kategorií platí odlišná pravidla.

Německo se nachází v červené kategorii.

Zákaz vstupu do země pro cizince

Od konce ledna 2021 je vstup do České republiky pro cizince zakázaný, přípustných je jen velmi málo výjimek - např. služební cesta nebo studijní důvody, nezbytná návštěva rodiny, medicínské ošetření. Turismus, nákupy a návštěvy přátel jsou vyloučeny. Pro nesezdané partnery existuje formulář čestného prohlášení o partnerství, který by měl mít cestující při cestě vyplněný s sebou.

Nejlépším pomocníkem je schéma českého Ministerstva zdravotnictví pro vstup do České republiky.

Registrace, testy, karanténa

Pokud člověk pobýval za posledních 14 dní déle než 12 hodin v zemi (resp. v oblasti) patřící do oranžové, červené nebo tmavě červené kategorie, platí pro vstup do České republiky následující předpisy:

 • předchozí elektronická registrace (pomocí tohoto online formuláře),
 • předložení testu ne staršího než 48 hod. při vstupu do země,
  • tmavě červená: druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
  • červená: druhý PCR test provedený v ČR, který lze provést dříve než 5. den od příjezdu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
 • 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.

Stále jsou možné tranzity přes Českou republiku i při vstupu ze země červené kategorie, pokud čas strávený na cestě po České republice nepřekročí 12 hodin.

Další informace

Infoportál Ministerstva zdravotnictví ČR (CS)

Covid Portal (CS/EN)

Informační stránka německého velvyslanectví v Praze (CS)

(Stav: 17.2.2021)

V Sasku

V Německu platí v jednotlivých spolkových zemích mírně odlišné předpisy.

V současné době (do 7.3.) platí v Sasku následující předpisy:

 • Vždy by měla být zachována vzdálenost nejméně 1,5 metru.
 • Na veřejnosti a doma se může scházet max. 1 domácnost s jednou další osobou (započítávají se taky děti).
 • Platí omezení vycházení (0-24 hodin). Místo bydliště smí být opuštěno pouze z pádných důvodů, mezi které patří mj.
  • pracovní činnost,
  • nákup a jiné pochůzky (v okruhu max. 15 km od místa bydliště),
  • návštěva partnera/partnerky a dětí nebo jiné domácnosti,
  • pohyb venku (v okruhu max. 15 km od místa bydliště),
  • péče o zvířata,
  • návštěva zdravotnických zařízení,
  • návštěva školy, školky, zkoušky atd.,
  • některé další speciální případy.
 • Uzavřené, popř. zakázané jsou:
  • prodej a konzum alkoholu na veřejnosti,
  • všechny obchody s výjimkou zboží a služeb každodenní potřeby (konkrétní seznam viz §4 odst. 1),
  • školy (od 5. třídy) a další vzdělávací zařízení (§5),
  • veletrhy, konference, kongresy,
  • téměř všechna volnočasová zařízení,
  • všechny akce pořádané za účelem zábavy,
  • všechna gastronomická zařízení (kromě výdejen jídla s sebou),
  • nabídky ubytování kromě přesně určených výjimek,
  • autobusové zájezdy a školní výlety.
 • V maloobchodním prodeji se smí pohybovat 1 zákazník na 10 m2 nebo 1 zákazník na 20 m2 ve velkých obchodech.
 • Kostely a modlitebny smí být otevřené, pokud předloží vhodný hygienický koncept.
 • Povinnost nošení roušky zakrývající ústa a nos platí ve všech vnitřních prostorách a také venku všude tam, kde se setkává větší množství lidí, především potom:
  • ve veřejných dopravních prostředcích a na zastávkách (zde nutnost nošení medicínské nebo FFP2- nebo KN95-masky),
  • ve všech obchodech a nákupních centrech i před nimi (zde nutnost nošení medicínské nebo FFP2- nebo KN95-masky), také na trzích venku, 
  • ve všech ostatních veřejně přístupných prostorách s pravidelným pohybem osob,
  • na pracovištích a v podnicích,
  • v kostelích,
  • ve vzdělávacích zařízeních (s několika výjimkami),
  • při demonstracích a manifestacích,
  • NOVĚ: v osobních a nákladních autech, pokud jsou cestující z více než jedné domácnosti.

Zdroj: Saské nařízení o ochraně před koronavirem ze dne 12.2.2021 - Sächsische Corona-Schutz-Verordnung (německy)

Rozvolňování v Drážďanech

Na základě stabilních hodnot incidence (pod 100) se Zemské hlavní město Drážďany rozhodlo pro vydání nařízení, které upravuje, resp. ruší některé z výše uvedených pravidel:

 • Zákaz nočního vycházení se ruší. Omezení vycházení zůstává v platnosti a nově tedy platí pro celý den (0-24 hodin).
 • Omezení pohybu v okruhu 15 km od místa bydliště pro aktivity jako sport nebo nakupování se ruší. To však platí pouze v Drážďanech a v okresech, kde bylo toto omezení také zrušeno (dosud Budyšín a okres Mittelsachsen).

Rozvolnění tohoto druhu v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří bylo dne 16.2. z důvodů nepříznivé incidence opět zrušeno.

Další informace

Corona-informační stránka Svobodného státu Sasko

Corona-informace Svobodného státu Sasko v češtině

Corona-informační stránka okresu Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Corona-informační stránka města Drážďany

DGB Sachsen: Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku (v češtině)

(stav: 19.2.2021)

V Česku

Od 5. října 2020 platí v České republice nouzový stav, nově je prodloužený do 28. února 2021. Konkrétní nařízení jsou příležitostně upravována, resp. zpřísňována.

V současné době (do 28.2.) platí tato konkrétní nařízení (bližší informace zde):

 • Platí zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkami např.: 
  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • výkonu činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • neodkladných cest z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
  • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště.
 • Platí zákaz volne´ho pohybu osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkami např.:
  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, do zařízení veterinární péče, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 
  • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
  • cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,
  • cest za účelem vycestování z České republiky,
  • cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.
 • Platí zákaz pobytu cizinců na území ČR (od 28.1.2021) - s několika výjimkami. 
 • Restaurace, hospody a bary zůstanou uzavřené. Výjimkou jsou provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, školní stravování, provozovny v ubytovacích zařízeních).
 • Jídlo je možné prodávat ke konzumaci mimo restaurace od 5 hod do 21 hod.: např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou.
 • Obchody s výjimkou zboží a služeb každodenní potřeby jsou uzavřeny.
 • Uzavřené, popř. zakázané jsou:
  • prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej,
  • muzea, galerie, různé památky, stejně jako různá sportovní a wellness zařízení (včetně lyžařských vleků a lanovek pro nadšence zimních sportů),
  • pořádání a provozování koncertů, divadel, kin a jiných uměleckých zařízení bez diváků,
  • poutě a podobné tradiční akce, stejně jako kongresy, veletrhy, provoz kasin a sázkových kanceláří,
  • zoologické zahrady, muzea, galerie a výstavní prostory, zahrady, hrady a zámky, planetária a další,
  • vnitřní sportoviště; venkovní sportoviště jsou omezená počtem sportujích (2),
  • poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou mj. pracovních cest, ubytování cizinců s oprávněním ke vstupu a pobytu na území ČR, osob s nařízenou izolací nebo karanténou.
  • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
  • vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.
 • Univerzity jsou v online režimu od 7.12., studenti 1. ročníků prezenčně.
 • Střední školy a gymnázia distančně.
 • Základní školy - 1. stupeň prezenčně (1.-2. třída). 3.-9. třída pouze distančně.
 • Školky a speciální školy jsou nadále otevřené.
 • Účast na svatbách a pohřbech je povolena max. 30 osobám.
 • Náboženské hromadné akce jsou omezeny plochou 15 m2 na osobu.
 • Ve venkovních prostorách se můžou scházet 2 osoby (s výjimkou např. členů domácnosti). 

Vláda ČR důrazně doporučuje zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje.

Od pondělí 22.2. je povinná účinnější ochrana v místech s vyšší koncentrací lidí: respirátory nejméně třídy KN95 nebo FFP2, nanoroušky nebo alespoň dvě chirurgické roušky na sobě (pouze dočasné řešení, než si člověk pořídí respirátor). Důvodem opatření je rozšíření nakažlivější britské mutace koronaviru.

 • obchody
 • prostředky veřejné dopravy
 • nemocnice a lékárny
 • úřady

Nadále platí povinnost nošení roušky:

 • ve všech veřejně přístupných vnitřních prostorách,
 • ve veřejné hromadné dopravě, na nástupištích a zastávkách,
 • ve venkovních prostorách, kde není možné dodržet minimální odstup 2 metry,
 • v autě, pokud je spolucestujícím osoba mimo vlastní domácnost.

Zákaz vjezdu a výjezdu pro tři okresy

Pro okresy Cheb, Sokolov a Trutnov bude od 12.2.2021 platit zákaz tyto regiony opouštět pro osoby, které zde bydlí, a zákaz do nich přijíždět pro osoby, které zde bydliště nemají. Platí různé výjimky.

Zdroj: Tisková zpráva vlády ČR ze dne 11.2.2021

Zdroj a další informace:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vláda ČR

Covid Portál

  (stav: 22.2.2021)