Euroregion Elbe/Labe

Dotační podmínky

 • Předpoklady
 • Obsahy
 • Způsobilí příjemci
 • Dotační sazba a příjmy projektu
 • Způsobilé výdaje
 • minimálně jeden český a jeden německý projektový partner z dotačního území
 • výsledky malého projektu musí přinášet prospěch programovému území
 • společné plánování, společná realizace, společný personál 
 • celkové maximální výdaje projektu 30.000 €, minimální výdaje pro české žadatele 1.500 € (v Sasku: 3.000 €)

Co je způsobilé pro dotaci?

 • Organizace a realizace seminářů, konferencí, setkání, prezentací a soutěží

 • Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a sportovních akcí

 • Výměny skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků včetně vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti

 • Projekty zaměřené na publicitu a propagaci území, vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů (minimálně v českém a německém jazyce)

 • Zpracování analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce

 • Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí

... a naopak, co není možné dotovat?

 • čistě jazykové kurzy
 • jednojazyčné publikace
 • stranicko-politické aktivity

Způsobilí příjemci

v Sasku v Čechách
 • Právnické osoby veřejného a soukromého práva
 • Komunální územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky
 • Organizace sociálních partnerů, které nemají právní subjektivitu podle platného vnitrostátního práva, pokud jejich zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést finanční odpovědnost, např. Německá konfederace odborových svazů DGB (článek 131 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie)
 • Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace

 • Vzdělávací instituce

 • Hospodářské a profesní svazy, komory

 • Nestátní neziskové organizace

 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Dotační sazba

Dotační sazba činní max. 85 % způsobilých celkových výdajů, avšak nanejvýš 15.000 Euro (krom zrcadlových projektů). Další podrobnosti naleznete v Realizačním dokumentu.

Každý malý projekt lze v zásadě podpořit pouze jedenkrát. V případě opakovaného podání žádosti se míra dotace krátí nejméně o 10 %.
a) První podání malého projektu max. 85 %
b) Opakované podání malého projektu max. 75 %
c) Každé další opakované podání malého projektu max. 50 %

Příjmy projektu

Příjmy projektu (např. vstupné, účastnické poplatky, příjmy z prodeje ad.) do vyše vlastního podílu mohou byt použity na krytí tohoto podílu. Překročí-li příjmy výši vlastního podílu je nutné tuto část odečíst od dotace.

1. Výdaje na externí služby  a odborné poradenství 

Tyto výdaje se týkají služeb třetích stran v souvislosti s organizací a realizací projektů, které příjemce v rámci FMP neprovádí sám:

 • nájemné za místnosti/prostory;
 • catering/stravování, náklady na stravování účastníků i nepocházejících z programového území;
 • tlumočnické a překladatelské služby včetně nájemného za konferenční techniku;
 • honoráře pro přednášející a osoby s odbornými znalostmi;
 • honoráře umělců (v ČR je možné financovat pouze neprofesionální umělce);
 • náklady na cestování a ubytování účastníků; přitom není podstatné, zda-li jsou jednotliví účastníci z programového území, nebo nikoliv;
 • náklady na cestování a ubytování externích odborníků, přednášejících a poskytovatelů služeb, pokud tyto náklady nejsou proplatitelné jinak;
 • náklady na dopravu pro skupiny účastníků;
 • věcné ceny pro soutěže, jejichž hodnota nepřevyšuje 20 EUR za kus (včetně DPH);
 • práva duševního vlastnictví a poplatky odváděné kolektivním správcům autorských práv;
 • výdaje na povinné pojištění účastníků akcí: pojištění odpovědnosti za škody pro pořadatele akcí a úrazové pojištění;
 • výdaje na propagaci, komunikaci, publicitu nebo poskytování informací v souvislosti s projektem, menší předměty s hodnotou do 20 EUR;
 • výdaje na vývoj, úpravy a aktualizaci systémů informačních technologií a internetových stránek;
 • účast na akcích, účastnické poplatky, vstupné.

2. Výdaje na vybavení

 • výdaje na nákup nebo nájem investičního vybavení nezbytně nutného pro realizaci malého projektu.
 • pro české žadatele platí, že nákup hmotného majetku je způsobilý až do výše 40 000 Kč, nákup nehmotného majetku až do výše 60 000 Kč (viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
 • K vyúčtování je nutné doložit fotografii pořízeného vybavení s viditelnou povinnou publicitou a také doložit majetkovou evidenci / kartu majetku.

3. Osobní náklady 

Primárně jsou uplatňovány paušální sazby, pro české příjemce však platí v odůvodněných výjimečných případech možnost vyúčtovat osobní náklady přímo. V takovém případě musí potenciální příjemce požádat prostřednictvím Euroregionu Labe o povolení výjimky Ministerstvo pro místní rozvoj. V případě přímých osobních nákladů musí žadatel při vyúčtování doložit veškeré jednotlivé doklady (prac. smlouvy, výkazy práce, výplatnice, doklady o uhrazení, příp. další nezbytné doklady). V případě osobních nákladů vyúčtovávaných přímo také platí povinnost vést na takovéto náklady oddělenou účetní evidenci.

 • O způsobu vyúčtovávání osobních nákladů musí mít žadatel jasno už při podání žádosti. Následná změna už není možná.
 • Paušální osobní náklady mohou tvořit max. 20 % součtu přímých nákladů, avšak maximálně 2 869,44 EUR.
 • U paušálních osobních nákladů není potřebné vést oddělenou účetní evidenci.
 • Pro osobní náklady účtované přímo neplatí omezení max. 20 % součtu přímých nákladů, je však nezbytné dodržet veškeré povinnosti spojené s vyúčtováním přímých nákladů.
 • Do osobních nákladů patří vždy také veškeré výdaje týkající se projektového managementu, účetnictví nebo finančního managementu, a to bez ohledu na to, zda jsou prováděny v rámci organizace nebo fakturovány jako externí služba. Pokud by se takovéto výdaje objevily v jiné kapitole rozpočtu než v osobních výdajích, nebudou uznány jako způsobilé.

4. Kancelářské a administrativní náklady

 • Maximální výše těchto nákladů může činit až 430,41 EUR. Jedná se o max. 15 % z osobních výdajů. Častka je vypočítána automaticky.
 • Podrobný výčet položek, které je možno do této kapitoly zařadit, naleznete v Realizačním dokumentu FMP (strana 11, bod 6.4.4).
 • U kancelářských a administrativních výdajů není nutné vést oddělenou účetní evidenci.