Euroregion Elbe/Labe

Proces podpory krok za krokem

Do Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe již nelze podávat nové žádosti. Z tohoto důvodu jsou zde zveřejňovány pouze informace, které jsou relevantní pro realizaci a vyúčtování projektů.

Očekává se, že od roku 2023 bude opět fungovat nový fond malých projektů.

 • Realizace projektu
 • Vyúčtování a platba

Předčasné zahájení

Se zahájením projektu nemusí žadatel bezpodmínečně čekat na rozhodnutí LŘV. Žadatel smí zahájit projekt již po jeho registraci, kterou provede sekretariát po formální a odborné kontrole projektu (registraci projektu nezaměnovat s předložením žádosti!!!!!! Viz Rozhodnutí o projektových žádostech) Za zahájení projektu se považuje první právní úkon k objednání vybavení nebo využití služeb nebo jiný závazek, který projekt činí nevratným. Výdaje vzniklé za překlad projektové žádosti se nepovažují za zahájení projektu a jsou způsobilé, pokud vznikly po datu 1. 1. 2014 a před registrací projektové žádosti a za předpokladu schválení malého projektu Lokálním řídícím výborem. To se týká i rezervace, kterou je možné bezplatně stornovat.

Zadávání zakázek

Na české straně je nutné řídit se příslušnými zákony v aktuálním znění a u veřejných zakázek, které zákony neupravují, příslušnými národními pravidly stanovenými Národním orgánem. Povinností žadatele je nakládat s veřejnými prostředky hospodárně a účelně. 

Předpisy publicity

Příjemci dotace jsou proto povinni provádět informační a komunikační opatření, aby upozornili veřejnost na podporu z Evropské unie. Je třeba volit taková informační a komunikační opatření, která jsou úměrná charakteru daného projektu a která osloví relevantní veřejnost (například internetové stránky, tiskové zprávy, letáky a publikace, akce, plakáty, propagační materiály).

Detaily najdete zde.

Dvojjazyčnost

Všechny publikace vydávané v rámci FMP musí být nejméně dvojjazyčné (česky a německy). Detaily najdete zde.

Kontrola na místě

Euroregion má za povinnost zkontrolovat 10% projektů přímo na místě realizace. Příjemci dotace mají povinnost informovat písemně s dostatečným předstihem (nejméně 7 dní před samotnou akcí) projektový sekretariát o realizaci akcí projektu a zajistit přístup pracovníkům sekretariátů FMP EEL. 

Po ukončení projektu následuje vyúčtování. K proplacení dotačních prostředků dochází v režimu zpětného vyplacení na základě kontroly proplacených faktur nebo jiných dokladů. Na německé straně kontrolují vyúčtování, jak sekretariát FMP, tak Saská rozvojová banka (SAB). Na české straně kontrolu provádí sekretariát EEL, u některých projektů s nebezpečím střetu zájmů přebírá kontrolu Centrum pro regionální rozvoj v Chomutově.

Náležitosti vyúčtování:

 • soupiska výdajů v tistěné podobě a elektronicky (vzorový list ke stažení zde),
 • výpisy z účtu nebo rovnocenné účetní doklady/doklady o zaplacení,
 • faktury/doklady/smlouvy,
 • doklad o zadání zakázek, cenové nabídky,
 • objednávek popř. čestná prohlášení o objednávkách,
 • doklad o příjmech,
 • účetní evidenci (oddělenou)
 • čestná prohlášení (k žádosti o platbu, cestovnému, objednávkám a shodnosti dokladů)
 • prezenční listiny,
 • doklady o publicitě,
 • závěrečná zpráva s intergrovanou žádosti o platbu (z online systému),
 • příp. další relevantní doklady viz informace k finanční stránce projektů.

Zde najdete informaceo jednotlivých účetních dokladech: podrobné informace k vyúčtování

Kontrola vyúčtování a platba

Proces účetní kontroly až do vyplacení finančních prostředků je následující:

 • Vyúčtování předkládáte Euroregionu.
 • Euroregion provádí kontrolu úplnosti vašich dokumentů. V případě potřeby od vás budou požadovány další dokumenty.
 • Euroregion kontroluje legálnost a řádnost všech fakturovaných výdajů. V tomto kroku jsou někdy požadovány chybějící dokumenty nebo informace.
 • Žadost o platbu za projekty FMP se předávají na CRR v lednu, dubnu, červenci a říjnu. 
 • CRR informuje euroregion o výsledku kontroly a odesílá žádost o platbu na SAB
 • SAB vyplatí uznanou dotaci saské straně EEL, která neodkladně převádí prostředky české straně roregion vás bude informovat o výsledku kontroly a převede vám dotační prostředky.
 • Užitečné informace o posouzení délky kontroly naleznete v části předfinancování.