Euroregion Elbe/Labe

Jazyk sousedů od začátku!

V projektu INTERREG Jazyk sousedů od začátku!, do kterého jsou zapojeny všechny sasko-české euroregiony, chceme dětem předškolního věku nekomplikovaným způsobem zprostředkovat kontakt s jazykem sousední země.

Přehled opatření v rámci projektu

ProjektflyerbildDěti se nejlépe učí jazyky prostřednictvím autentických interakcí. Setkávají se nejen s jazykem, ale také s kulturou a tradicemi sousední země a získávají první osobní zkušenosti se svými sousedy. To pomáhá odbourávat předsudky a stereotypy mezi dětmi i dospělými a podporuje porozumění a toleranci mezi kulturami.

Nejdůležitější součástí projektu jsou tzv. jazykové lázně. Zde jazykoví mentoři tráví jedno dopoledne ve školce a mluví s dětmi v příslušném sousedním jazyce jako se samozřejmostí a spoluvytvářejí denní režim školky. Děti si velmi rychle osvojí slova v cizím jazyce a začnou je používat. V rámci projektu se tento program uskuteční nejméně ve 40 mateřských školkách.

Jazykové animace jsou ideální pro počáteční kontakt se sousedním jazykem. Ty se konají méně často, ale kladou větší důraz na aktivní výuku sousedního jazyka. V rámci projektu si tento typ jazykové výuky bude moci vyzkoušet 100 mateřských školek.

Za účelem posílení kontaktu se sousedním jazykem a sousední zemí a dlouhodobého zajištění jazykových kurzů je cílem projektu také navázání partnerství mateřských škol přes hranice. Děti se vzájemně setkávají při společných výletech nebo festivalech a mohou se těšit z toho, že si mohou říci pár slov v jazyce toho druhého. V dlouhodobém horizontu je cílem stabilizovat jazykové lázně v rámci výměny mezi dvěma školkami.

Velmi důležité je, aby se pracovníci mateřský škol podělili o své zkušenosti s tímto novým přístupem. Tímto způsobem dochází k předávání zkušeností a k oslovení mateřský škol i mimo projekt. Pedagogičtí pracovníci v mateřských školách jsou také proškoleni, aby si osvojili jazykové a interkulturní dovednosti a byli schopni v programu pokračovat i po skončení projektu.

Projekt je odborně podporován expertním poradním sborem a výsledky projektu jsou monitorovány. Z nich budou vyvozena doporučení pro opatření pro tvůrce politik v obou zemích, jejichž cílem je vytvořit udržitelný rámec pro sousedské jazykové vzdělávání od raného věku.

Detaily projektu

Jazyková lázeň

Bez ručníku do jazykové lázně - více informací najdete zde (včetně videa).

Jazyková animace

V rámci projektu si mohou školky vyzkoušet jazykovou animaci. Jak to vypadá?

Partnerství MŠ

Cílem je zintenzivnit jazykové kontakty prostřednictvím partnerství mateřských školek a dlouhodobé posílení nabídek.

Výměna zkušeností a další vzdělávání

Für die langfristige Perspektive ist es notwendig, viele Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittels Fortbildungen und Erfahrungsaustausch dazu zu befähigen, die Angebote auch nach Ende des Projektes weiterzuführen.

Odborná rada

Odborný rada poskytuje projektu vědeckou podporu a má za úkol vypracovávat návrhy na šíření přístupů v rámci celého sasko-českého příhraničí.

Pro zájemce z řad MŠ

Poté, co jste se seznámili s naším projektem, máte zájem se ho zúčastnit se svou mateřskou školou? Pak pro vás máme následující konkrétní nabídky.

Jazyková lázeň

Jak funguje jazyková lázeň, jsme vysvětlili výše. V rámci projektu, tj. do konce roku 2026, máme možnost uspořádat jazykovou lázeň v 15 mateřských školkách. Je zcela možné a v lepším případě i smysluplné, aby se zúčastněné školky v průběhu trvání projektu měnily.

Pokud by vaše mateřská školka chtěla této nabídky využít, jeden z našich jazykových mentorů stráví ve vašem centru jedno dopoledne týdně a bude se věnovat dětem. Naši pracovníci jsou schopni tyto hodiny vyplnit obsahem samostatně. Samozřejmě se tak děje vždy po domluvě s každou školkou.

Účast v projektu nemusí být nutně až do konce roku 2026. Zkušenosti ukazují, že děti začínají cizí jazyk aktivně používat zhruba po dvou měsících. Proto by mělo smysl, kdyby se děti mohly účastnit jazykové výuky alespoň po dobu jednoho roku.

Školky s pevně stanovenými skupinami jsou pro jazykovou lázeň vhodnější než školky s otevřeným konceptem. Tím by byla zajištěna lepší kontinuita kontaktu se sousedním jazykem.

Účast v projektu nevyžaduje od mateřských školek žádné finanční prostředky. Oba jazykoví lektoři jsou vyškolení pracovníci, kteří proto mohou jednou týdně poskytnout i malé personální odlehčení ve vašem centru.

Partnerství mateřských školek

Naším cílem je zajistit, aby jazykové lázně po skončení projektu jednoduše nezmizely. Domníváme se, že nejlepším způsobem, jak zajistit dlouhodobou kontinuitu, je navázat stabilní partnerství mezi německými a českými mateřskými školkami, aby jazykové lážně pokračovaly formou vzájemné výměny pracovníků. V rámci projektu nabízíme příslušná školení, aby vaši zaměstnanci byli schopni kompetentně organizovat jazykové lázně i v druhé zemi.

Tato partnerství je třeba rozvíjet. Proto projekt poskytuje také prostředky na vzájemné poznávání na společných dětských oslavách. Naši jazykoví mentoři Vás budou aktivně podporovat při organizaci a realizaci takových setkání. Děti se určitě budou dobře bavit.

Ochutnávkový program jazykové animace

Jazykové animace představují snadné seznámení se sousedním jazykem. V rámci projektu si je můžete zdarma objednat u našeho partnera projektu, organizace Tandem. V dohodnutém termínu pak někdo přijede do vaší mateřské školky a provede jazykovou animaci. Pokud se to dětem bude opravdu líbit, může to být podnět k tomu, aby jste uvažovali o pravidelných jazykových lázních.

Jazykovou animaci byste si měli objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. Za tímto účelem přejděte na odkazované webové stránky Tandemu, kde najdete text v němčině a odkaz na rezervační formulář níže.

K objednávce nabídek  Tandemu

Kontakt

V případě dalších dotazů nebo zájmu o účast v projektu kontaktujte paní Katharinu Reusch v kanceláři Euroregionu Elbe/Labe v Ústí nad Labem (viz kontakt). 

Kontakt na paní reusch

Fachliche Vertiefung

NiKiS

Die Landesstelle für nachbarsprachliche Bildung (LaNa) bietet ein umfassendes fachliches Informationsangebot zu Nachbarsprachen in Kitas in Sachsen (NiKiS) an. Dort bekommen Sie neben Erfahrungsberichten aus anderen Kitas und Empfehlungen zur Integration von Sprachangeboten in den Kita-Alltag auch fundierte wissenschaftliche und fachliche Informationen zum Thema.

Zu NiKiS

Termíny a akce

Centrální termíny pro celé sasko-české pohraničí: 

12.-14.04. 2024 - Jazykový animační workshop

29.04. 2024 - Zahajovací konference v Ústí nad Labem - pozvánka , program

17.09. 2024 - Trinacionální online fórum mateřských školek

17.09.-01.10. - 2024 Sasko-české dětské oslavy v rámci 1. Dnů sousedství a sousedských jazyků.

Jazyk sousedů od začátku

Financování: Interreg Česko – Sasko 2021–2027

Finanční podpora EU (EFRR): 1.971.101,74 €

Doba realizace projektu:

18.10.2023 - 31.12.2026

Kooperační partneři:

Cíle a obsah:

Podél celé česko-saské hranice se budou testovat různé modelové přístupy k realizaci jazykové koupele integrované do každodenního života MŠ. Děti se jazyky nejlépe učí prostřednictvím autentických interakcí. Setkávají se přitom nejen s jazykem, ale i s kulturou a tradicemi sousední země a mají první osobní zážitky se sousedy. To pomáhá u dětí a dospělých odbourávat předsudky a stereotypy a podpořit toleranci mezi kulturami. Prostřednictvím rozvoje a zřizování sítí školek ve všech 4 euroregionech dochází k propojování těchto institucí. PP mohou těžit ze zkušeností a osvědčených postupů a spolupracovat na podpoře sousedních jazyků. Kromě toho budou pedagogičtí pracovníci společně kvalifikováni. To přispívá k udržitelnému zavádění sousedních jazyků v mateřských školách, zviditelňuje je a posiluje spolupráci mezi zeměmi. Vědecká podpora odborného poradního sboru a monitorování povedou k účinnému hodnocení výsledků projektu. Z toho budou vyvozena doporučení pro opatření v oblasti politiky v obou zemích, která jsou zaměřena na vytvoření udržitelných rámcových podmínek pro sousedské jazykové vzdělávání od raného věku.

Souhrnné informace k projektu a jeho aktivitám všech projektových partnerů:

Projekt SN-CZ - LaNa (nachbarsprachen-sachsen.eu)

Cílem projektu sasko-české spolupráce je seznámit co nejvíce dětí ze saského a českého příhraničí s jazykem a kulturou sousední země již v raném věku.

Díky přeshraniční spolupráci všech čtyř sasko-českých euroregionů a za odborné podpory LaNa a Tandemu budou v letech 2024 až 2026 v mateřských školách na obou stranách hranice vyzkoušeny, společně rozvinuty a trvale zakotveny modelové přístupy pro sousedskou jazykovou lázeň integrovanou do každodenního života.

Projektová homepage: www.sn-cz2027.eu

 

ProCache: v401 Render date: 2024-07-12 14:24:25 Page render time: 0.3877s Total w/ProCache: 0.3910s