Euroregion Elbe/Labe

Dotace

Pro finanční podporu přeshraničních projektů existují různé možnosti financování.

Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe

Ve Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe mohou projekty získat dotaci až do výše 15.000 eur.  Fond se zaměřuje především na setkávání lidí na obou stranách hranice, ale lze jej využít na mnoho dalších neinvestičních projektů. Fondy malých projektů jsou také dostupné v mnoha dalších příhraničních regionech.

Fond malých projektů pro období 2014-2020 v současné době končí. Fond pro další období financování začne pravděpodobně v červenci 2023.

další informace

INTERREG Česko-Sasko

Program Interreg Česko-Sasko 2021-2027 (v rámci pilíře EU INTERREG VI A) podporuje projekty v česko-saském pohraniční oblasti ve čtyřech tematických oblastech. Částka dotace může činit několik milionů eur, žádost je možné předkládat průběžně.

další informace

Regionální činnost

Podle směrnice Svobodného státu Sasko pro přeshraniční spolupráci (krátce: Regionální činnost) mohou být malé projekty financovány především v oblasti setkávání dětí a mladých lidí do výše 4 000 eur.

další informace (de)

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti se sídlem v Praze podporuje velké množství projektů, které slouží porozumění mezi Čechy a Němci. Finanční příspěvky obvykle nepřesahují 100 000 eur.

další informace

INTERREG B Central Europe

V rámci Evropské územní spolupráce podporuje pilíř INTERREG B projekty s několika partnery alespoň ze tří zemí. Financované projekty mohou činit několik milionů eur. Žádost se podává po pravidelných tematických výzvách.

další informace

INTERREG C

Dalším pilířem EÚS je s INTERREGem C podpora meziregionální spolupráce, tj. regionů v Evropě, které nemají společnou hranici. Jedná se především o výměnu zkušeností. Rozsah projektu je omezen na několik 10 000 eur.

další informace (en)