Euroregion Elbe/Labe

Grémia

Euroregion Elbe/Labe je tvořen dvěma samostatnými právními subjekty, a to Komunálním společenstvím Euroregion Horní Polabí/Východní Krušnohoří, registrovaný spolek na německé straně a Svazkem obcí Euroregion Labe na české straně. Součástí EUROREGIONU ELBE/LABE je řada orgánů a odborných skupin. Některé z nich patří pouze interně k oběma komunálním sdružením, jiné jsou utvářeny společně.

Společná grémia

Rada Euroregionu Elbe/Labe

Společná rada EUROREGIONU ELBE/LABE je kromě volby předsednictva zodpovědná za strategická rozhodnutí týkající se práce a rozvoje euroregionu. Obvykle se schází jednou ročně.

Prezídium Euroregionu Elbe/Labe

Prezídium naopak reprezentuje EUROREGION ELBE/LABE navenek, zejména v osobě obou spolupředsedů. Na druhé straně se zabývá dlouhodobým rozvojem euroregionu.

Grémia Komunálního společenství Euroregionu Horní Polabí/Východní Krušnohoří

Sněm KS Euroregion

Sněm Komunálního společenství Euroregionu je jeho nejvyšším orgánem. Volí zástupce do ostatních výborů, rozhoduje o rozpočtu a přijímá veškerá základní a právně závazná usnesení spolku. Setkává se jednou ročně, obvykle koncem podzimu.

Pracovní výbor KS Euroregion

Pracovní výbor Komunálního společenství se schází několikrát ročně a přijímá důležitá rozhodnutí, která přesahují kompetence představenstva. To závisí především na jejich strategickém významu nebo finančním dopadu.

Představenstvo KS Euroregion

Představenstvo Komunálního společenství zastupuje navenek a přijímá rozhodnutí v průběhu roku, jejich význam není tak velký, že by bylo nezbytné usnesení Pracovního výboru, obvykle v souvislosti s průběžnou činnosti svazu obcí.

Grémia Euroregionu Labe

Sněm Euroregionu Labe

Sněm Dobrovolného svazku obcí Euroregionu Labe je nejvyšším orgánem. Volí zástupce do ostatních komisí, rozhoduje o rozpočtu a přijímá veškerá zásadní usnesení. Setkává se minimálně jednou ročně, obvykle na jaře.

Rada Euroregionu Labe

Rada Euroregionu Labe (nesmí být zaměňována se Společnou radou Euroregionu Elbe/Labe) se schází několikrát ročně a přijímá důležitá rozhodnutí, která přesahují kompetence předsednictva.

Prezídium Euroregionu Labe

Prezídium Euroregionu Labe je zastupuje navenek a v průběhu roku přijímá rozhodnutí, jejich význam není tak důležitý, aby vyžadovala usnesení Rady, obvykle v souvislosti s každodenní činnosti Svazku obcí.

Kontrolní komise Euroregionu Labe

 

ProCache: v401 Render date: 2024-07-22 22:01:23 Page render time: 0.3802s Total w/ProCache: 0.3830s