Euroregion Elbe/Labe

20 let Proudění - Strömungen/ 20 Jahre Strömungen - Proudění

Projektnummer:

EEL-0349-CZ-28.02.2018

Lead Partner:

Kulturní centrum Řehlovice, z.s.
Na statku 20, 40313 Řehlovice
http://www.kcrehlo.cz

projektový partner:

riesa efau. Kultur Forum Dresden
Adlergasse 14, 01067 Dresden
http://riesa-efau.de

období:

01.03.18 - 31.10.18

dotační prostředky:

14793,33 Euro

Inhalt

Cíle projektu:
1. Připravit odborný česko-německo-anglický katalog;
2. Seznámit veřejnost s činností KC Řehlovice (KCR), jeho dlouholetým projektem česko-německého kulturního sympozia a také s kulturním děním v Euroregionu Labe-Elbe;
3. Připravit katalog stejnojmenné výstavy;
4. Pokračovat ve spolupráci s PP a s organizacemi v programovém území a rozvíjet česko-německý dialog;
Při koncipování obsahu katalogu byl brán zřetel na kooperaci se stávajícími partnery KCR a s organizacemi, se kterými dosud nepřišlo KCR do kontaktu. Katalog je příkladem dobré praxe, která může být inspirativní pro ostatní kulturní organizace v programovém území.
Přeshraniční aktivity s dopadem na veřejnost:
Říjen 2018 - Křest katalogu v KC Řehlovice;
Cílové skupiny:
1. Návštěvníci KC Řehlovice z Čech a z Německa a příznivci centra;
2. Odborníci;
3. Městské veřejné a univerzitní knihovny;
4. Čtenáři, kteří se zajímají o kulturní dění na česko-německé hranici;
5. Návštěvníci výstavy Proudění – Strömungen (2019).
Po skončení podpory bude výsledek projektu ke koupi v organizaci KCR i PP a stane se doprovodnou publikací výstavy 20 let Proudění-Strömungen (2019). Po ukončení podpory bude výsledek projektu k dispozici všem cílovým skupinám také prostřednictvím veřejných knihovnických služeb na obou stranách hranice.
Projekt je zaměřen na všechny členy cílových skupin stejně, bez ohledu na jejich pohlaví, věk, národnost, etnikum, rasu, zdravotní postižení či sexuální orientaci. Při vytváření obsahu publikace je dbáno na to, aby byla zachována rovnost mezi muži a ženami Do projektu je integrováno hledisko žen a mužů především v obsahových kategoriích publikace. Projekt přispívá k podpoře slaďování pracovního a rodinného života.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Výsledkem projektu je katalog "20 let Proudění-Strömungen/ 20 Jahre Strömungen-Proudění" (tištěná verze, e-kniha), který seznamuje čtenáře s uplynulými 20 lety česko-německého výtvarného sympozia Proudění-Strömungen, které pořádá Kulturní centrum Řehlovice od svého založení v roce 1999. Umělecká díla, která na sympoziích vznikla, jsou v katalogu interpretována v kontextu lokálního prostředí (česko-německá minulost), vztahu centra a periferie, genderu, enviromentálního přístupu, dějin umění a vizuální kultury obecně. Katalog je první ucelenou publikací KCR a obsahuje rovněž text o historii, architektuře a renovacích bývalého poplužního dvora pánů z Bělé, v jehož areálu KC Řehlovice sídlí. Část textů v katalogu se věnuje rovněž kultuře a kulturním organizacím v severních Čechách vzniklých po roce 1989. Katalog je doprovodnou publikací stejnojmenné výstavy Proudění-Strömungen, která proběhne v roce 2019 v České republice a v Německu. Přínosem katalogu je nejen kritická reflexe umění a kulturního dění v lokálně úzce vymezeném prostředí, ale také jeho informační přínos, neboť se obsahově zabývá obdobím, které je důležité pro formování současné podoby Euroregionu Labe-Elbe. Publikace sleduje zvolené téma od 90. let do dneška s příhlédnutím ke kulturním, společenskými i kulturně-ekonomickým vztahům. 90. léta se v kontextu publikace jeví jako klíčová pro pozvolný vznik společných přeshraničních aktivit organizací v regionu. Katalog je rovněž unikátní tím, že čtenáře seznamuje s příběhem Kulturního centra Řehlovice, které si postupně od 90. let budovalo svoji pozici v kulturním prostoru severních Čech. Na pozadí jeho aktivit je nastíněn vývoj, klady a zápory přeshraniční spolupráce uplynulých let a naznačeno možné budoucí směřování.
Vzájemná spolupráce v rámci projektových aktivit rozšíří profesní i jazykové znalosti společného personálu projektu, upevní vztahy mezi oběma organizacemi a iniciuje možnou budoucí spolupráci. Partneři projektu předpokládají, že realizací projektu získají nové kontakty a rozšíří tím portfolio budoucích přeshraničních projektových partnerů.

Best practice

Die Tätigkeit des Kulturzentrums ist durch wenige Personen gesichert. Diese Personen charakterisiert ein hohes Maß an Begeisterung, originellen Einfällen und der Bereitschaft, neue Aufgaben im Rahmen des Kulturmanagements kennenzulernen, neue Partnerschaften zu schließen und daran auch selbst zu wachsen. Jede neue Aktivität im Zentrum wird als Herausforderung wahrgenommen, knüpft an die bisherigen Aktivitäten an und wird dadurch bereichert. Während der Realisation der inhaltlich vielseitigen Publikation hatten alle Akteure, die sich an dem Projekt beteiligt haben, die Möglichkeit, sich mit den Tätigkeiten, welche die Vorbereitung solcher Publikationen verlangt, bekannt zu machen: Sie haben die Kommunikation zwischen drei Sprachen ausprobiert, sie haben gelernt, ein Publikationskonzept zu schaffen, kurze und lange Texte zu schreiben, Interviews vorzubereiten und das fertige Produkt zu erstellen (inkl. der Zusammenarbeit mit der Grafikerin des Buches und das Erteilen des Auftrages für die Druckerei). Das Ergebnis ist das umfangreichste, aber nicht das einzige Buch, dass das Zentrum herausgegeben hat. Obwohl das Team der Personen, welche an der Realisation teilgenommen haben, klein war, ist dies an dem Buch nicht zu erkennen. Der vielleicht größte Beitrag für das Kulturzentrum ist die Tatsache, dass das Zentrum fähig ist, ohne größere Komplikationen eine solche Publikation herauszugeben und dass es fähig ist, mit dem Herausgeben ähnlicher Publikationen fortzufahren. Für unsere Organisation ist der Fakt, dass die gesamte Publikation auf der Interaktion tschechischer und deutscher Teilnehmer des Projektes basiert, ebenfalls von sehr hoher Bedeutung. (CZ) Organisator – (DE) Partner, (CZ) Editor – (DE) Grafik, (CZ) Editor – (DE) Übersetzer, (CZ) Editor – (DE) Assistent im Bereich der Recherche, (CZ) Editor – (DE) Autoren der Artikel.

ProCache: v401 Render date: 2023-10-02 00:07:11 Page render time: 0.3563s Total w/ProCache: 0.3587s