Euroregion Elbe/Labe

COUREG - MÍT KURÁŽ A UTVÁŘET NÁŠ REGION

Das Projekt COUREG zielte auf Studierende und Schulklassen. Die Studierenden aus Sachsen und Tschechien erlangten neues Wissen zur demokratischen Kultur und interkulturelle Kompetenzen, z.B. zu Theorie und Praxis der Zivilcourage, demokratische Kultur, soziale Spannung in den Grenzgebieten und dem Problem des Rechtsradikalismus. Gemeinsam mit dem Projektteam führten die dann 10 Bildungsmaßnahmen in Schulen beiderseits der Grenze zu diesen Themen durch.

Projektoví partneři

V rámci projektu CouReg bude posílena dlouhodobá spolupráce mezi TU Dresden a Univerzitou J.E. Purkyně Ústí nad Labem. Všechny vědecké činnosti koordinují univerzity společně. TU Dresden přebírá roli vedoucího partnera.

 

Pro praktickou implementaci bude spolupracovat Aktion Zivilcourage e.V. v Pirně, zavedený poskytovatel politického vzdělávání a demokratické práce s mládeží v regionu Saského Švýcarska, který již nabízí řadu vzdělávacích nabídek ve spolupráci se školami.

V České republice působí jako partner pro kontakty s obcemi, v nichž mohou studenti provádět šetření, kancelář Euroregionu Elbe/Labe. Zde jsou rovněž koordinovány programové části mezikulturní výměny.

 

Stránky projektu na TU DRESDEN

Struktura projektu

1) Čtyři workshopy pro studenty

Cílem workshopů je zintenzivnit spolupráci mezi spolupracujícími univerzitami - TU Drážďany a UJEP v Ústí nad Labem. Ta spočívá dosud v přeshraniční spolupráci, společném učení mladých Čechů a Němců a dalších mezilidských setkávaní. Studenti získají nové poznatky o demokratické kultuře a mezikulturních dovednostech. Dvojjazyčné workshopy se budou zabývat následujícími tématy: teorie a praxe občanské kuráže, demokratická kultura, sociální napětí v příhraničních oblastech, problémy pravicového radikalismu a praktickými cvičeními.

2) Vzdělávací modul pro školáky

Pro školy v příhraničních oblastech se uskuteční celkem 10 interkulturních vzdělávacích programů. V Sasku půjde o čtyři školy na území Euroregionu Labe (2x Pirna, Dohna, Sebnitz). Dále pak na odborné škole Vogtland a na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. V České republice akce proběhne na čtyřech základních školách na území Euroregionu Labe (Ústí nad Labem, Tisá, 2x Dubí, Chlumec). Vzdělávací program se skládá z 90 minut výuky a simulací a realizuje ho česko-německý projektový tým (ve spolupráci všech projektových partnerů, studentů z univerzit i učitelek a učitelů).

Chceme posílit tyto kompetence u mladé studující generace, chceme je seznámit s tím, co vše občanská kuráž znamená, jaké jsou techniky uplatnění občanské kuráže v praxi a jak mají jednat v různých mezních situacích, které se mohou v jejich okolí přihodit. Má jít o praktický program, který zohlední specifika pohraničního regionu. Studenti budou vyzváni k tomu, aby přemýšleli o svých vlastních postojích a hodnotách v podobě sociometrických konstelací a diskusí. Dále se zaměříme na vnímání a účinky vlastního těla u studentů, to procvičíme prostřednictvím (ne)verbálních cvičení ve dvojicích nebo s celou skupinou a budeme jednotlivě posuzovat různé typické role (pachatel, oběť, pozorovatel). Důraz je kladen na příkladné učení založené na konkrétních situacích občanské kuráže v rolích, prostřednictvím ukázkových videí a digitálních her morální odvahy s cílem trénovat chování a jednání v kritických situacích. Plánované výsledky těchto školních projektů spočívají také v diskusi o limitech a možnostech demokracie a o předávání nových znalostí a mezikulturních dovedností.

Oba formáty vytvářejí nové nabídky pro mezikulturní dialog a kulturní identifikaci mladých lidí ve věku od 14 do 25 let ve strukturálně slabém regionu.

 

3) Didaktické materiály pro výuku občanské kuráže

Vzdělávací modul a jeho didaktické pomůcky, s příklady a videoprezentacemi bude zpřístupněn na webu projektu v jazykových mutacích. Obecně považujeme za důležité posilovat ve výuce občanskou angažovanost a kuráž mladých lidí. I mezi pedagogy existuje poptávka po těchto výukových (digitálních) materiálech – tomu chce náš projekt vyjít vstříc.

 

4) Výsledky pro širokou veřejnost & odborné výstupy

Pro širokou veřejnost budeme pravidelně zpracovávat dílčí výstupy projektu (tisk, média), a to i za pomoci studentů. Uveřejněny budou jednak na webu projektu, dále pak ve formě publikace s příklady a analýzami občanské kuráže a obecně tzv. občanských dovedností (civil skills). Krom toho budeme s výstupy projektu pracovat i při publikování odborných studií, které budou zaměřeny na odbornou veřejnost (články v recenzovaných časopisech).

Výstupy chceme zpřístupnit také politikům a osobám působícím ve vzdělávacím managementu, protože tyto poznatky považujeme za důležité pro aktivní občanství mladých lidí ve svých regionech. 

Projektové aktivity

1) Dne 19. dubna 2021 se uskutečnil první ze tří společných univerzitních seminářů Univerzity J. E. Purkyně a TU Drážďany. Pod titulem „Demokratické hodnoty v České republice a Německu“ 33 studentů nejprve získalo úvod do normativních základů politických systémů obou zemí. Poté německo-české studentské týmy společně pracovaly na různých workshopech o jednotlivých základních hodnotách demokracií. Vyměnili si názory na současné výzvy v obou zemích a zvážili, co by měla politika a občanská společnost udělat, aby se vyrovnala s výzvami při prosazování demokracie, ochrany životního prostředí a správy věcí veřejných ve víceúrovňovém systému.

Diskutovalo se například o vlivu Ruska na politiku obou zemí, o politickém extremismu a populismu, o roli Evropské unie, ale také o velmi osobních zkušenostech s programy Erasmus, každodenním nakupování v rámci udržitelnosti nebo dostupnosti očkování při současné koronové pandemii.

2) Druhý univerzitní workshop na téma „Civilní odvaha - účast - sociální závazek“ následoval 3. května 2021. Po teoretickém seznámení s konceptem šlo o to, že se v posledních letech objevuje stále více iniciativ, cen, kampaní a vzdělávacích programů na podporu morální odvahy. Zároveň nás opakovaně děsí útoky, násilí a diskriminace. Dostatečný důvod k otázce, co představuje morální odvahu, jak ji můžeme podporovat a jakou roli mohou v demokracii hrát zkušenosti občanů s vlastní účinností. Existují příležitosti, jak povzbudit více lidí k odvaze prostřednictvím lepší účasti občanů a podpory dobrovolné činnosti?

3) „Úvod do pedagogické práce“ bylo mottem třetího workshopu dne 17. května 2021.

Tématem byly tři základní otázky:

• Školení, jak se stát "peer-teamerem " - jak to funguje?

• Politické vzdělávání ve škole - co všechno můžeme dělat?

• Založení online semináře - jak na to?

Podívali jsme se na praxi práce v oblasti politického vzdělávání. Velmi intenzivně jsme diskutovali o tom, kde musí ležet hranice politické výchovy pro morální odvahu a jak by se instruktoři a učitelé měli chovat v obtížných situacích v souladu s principy Beutelsbachova konsensu. Stalo se také interaktivním a testovali jsme různé digitální nástroje a malé hry, které mohou vylepšit online semináře. Podle vzorce ZIM jsme diskutovali o tom, jak by měly být plánovány workshopy ve školách. To poskytlo všem účastníkům předzvěst hloubkového zasedání, které se poté zabývá konkrétním plánováním školních projektů, které budou naši studenti ve školách provádět.

4) Český univerzitní workshop - 31. května 2021 jsme zakončili  naši sérii online seminářů na téma „Prakticky podpořit morální odvahu.“  Protože případy vyloučení, hrozeb a diskriminace jsou součástí našeho každodenního života je třeba s tímto tématem zaobírat a někdy  zasáhnout - často to ale zůstává jen dobrým úmyslem. Odvážně se postavit za ostatní a jednat s civilní odvahou však lze trénovat a k účinnému boji proti nespravedlnostem nejsou v žádném případě nutné hrdinské činy!

5) Dne 19.-21.11.2021 probíhal další projektový workshop pro studenty TU Dresden a UJEP

Program:

13:15 příjezd -  Anreise

 16:00 zahájení workshopu, obecní úřad Tisá, přivítání starostou obce Tomášem Kratochvílem - Eröffnung des Workshops Begrüßung durch den Bürgermeister von Tisá Tomáš Kratochvíl

workshop v pátek na OÚ Tisá, 19.11.2021

16:15 prezentace historie česko-německého soužití 1920-1946 na pozadí projektu Kronika Tisá - Historie a příběhy lidí z Tisé – náměstek hejtmana ÚK - Jiří Řehák podpořeno z FMP EEL, Interreg VA ČR-Sasko  -Präsentation der Geschichte des tschechisch-deutschen Zusammenlebens in der Grenzregion 1920-1946 mit Bezirkshauptmann Jiří Řehák, unterstützt von KPF EEL, Interreg VA ČR-Sachsen

17:00 diskuse - Diskussion

17:30 přestávka-Kaffeepause

18:00 úvod do problematiky demokratických hodnot a jejich výzev - Einführung: Demokratische Werte und ihre Herausforderungen

19:30 Odjezd do Ústí nad Labem - Abfahrt nach Ústí nad Labem

 

V sobotu 20.11.2021 (UJEP)

 9:00 Občanská participace a přeshraniční spolupráce Vladimír Lipský, Lukáš Novotný

9:45 Demokracie v ČR a volby 2021 Jan Švestka, Pavel Maškarinec

11:00 přestávka

11:30 příprava Workshopu Občanské odvahy - práce v pracovních skupinách

13:00 oběd

14:00 pokračování pracovních skupin a prezentace výsledků

16:30 návštěva expozice „Naši Němci“, Muzeum Ústí nad Labem

 

10.12.2021 CouReg – seminář na téma „občanská kuráž“ (vzhledem k protipandemickým opatřením v Sasku proběhl pouze on-line)

https://tu-dresden.zoom.us/j/85299303398?pwd=TGllR053TXAwK25CODE3QmRPaVRMUT09)

„Do’s & Dont’s občanského vzdělávání“
„Volby v Německu“ 10. 12. 2021

Program semináře

11:10 -12:40 - občanské vzdělávání - otázky:

 •  Jak správně školit? Jak se stát týmovým kolegou? Jak to funguje?
 •  Občanské vzdělávání ve školách – jak na to?
 •  Jak strukturovat online semináře?
 •  praxe občanského vzdělávání.
 •  interaktivními a digitálními nástroji, které mohou vylepšit semináře v oblasti občanského vzdělávání.

13:00 – 14:00 – volby v Německu

 • Jak dopadly volby do Bundestagu v Německu 26.9.2021?
 • Proč v Sasku zvítězila Alternativa pro Německo a proč zde získala tolik hlasů?
 • Jak bude vypadat nová německá vláda a jaké budou její programovécíle v oblastech: zvládání pandemie Covid-19, ochrana klimatu, sociální spravedlnost?

 

Workshop dne 25.-27. 3. 2022 - Drážďany

 „Zivilcourage – Partizipation – gesellschaftliches Engagement“ / „Občanská kuráž – participace – společenská angažovanost“

Ve dnech 25. až 27. března 2022 se studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Drážďanech společně věnovali tématu občanské odvahy a podpory demokracie v rámci projektu "CouReg: Mít kuráž a utvářet náš region / Courage haben und unsere Region gestalten".

Studenty srdečně přivítal mluvčí GSW a děkan Fakulty jazyků, literatury a kulturních studií Prof. Dr. Christian Prunitsch a Dr. Cathleen Bochmann, projektová manažerka CouReg. Následovala zajímavá prohlídka saského zemského sněmu a krátká simulační hra, v níž se studenti ocitli v roli poslanců. V diskusi s poslancem CDU Markem Schiemannem využili účastníci možnost vyjasnit si otevřené otázky. První den exkurze byl vyhodnocen u večeře.

Druhý den začal v Památníku Bautzner Straße. Michael Schlosser, který zde byl vězněn v politickém vězení za pokus o nedovolené opuštění republiky, nás provedl budovou a vyprávěl o svém životě. Studenti měli možnost nahlédnout do Schlosserova spisu a položit mu otázky týkající se věznění.

 Odpolední program zahájila Marta Kozlowska (Forum MIDEM), odbornice na Polsko, migraci a demokracii, která informovala o aktuálních problémech uprchlíků z Ukrajiny.

Druhým tématem byla „Udržitelnost a ochrana klimatu v praxi“. Studenti debatovali v pracovních skupinách o současných problémech v oblasti politiky klimatu. Následně vystoupil Martin Wunderlich z LAG Queer Network Saxony, který se ve své přednášce zabýval otázkou, jak se politicky zasadit o větší společenskou rozmanitost a rovnost. V následné diskusi kladli účastníci mnoho otázek a diskutovali se odlišné zkušenosti z ČR i Německa vůči například přístupu k genderové i jiné rovnosti.

V neděli dopoledne se program uskutečnil v centru Drážďan. Studentky a studenti navštívili multimediální prohlídku podzemní pevnosti pod Brühlovou terasou, během níž poznali Drážďany z jiného pohledu. Mohli poznat válečnické pozadí města, pozůstatky pevnosti Drážďany, jejíž nenápadný vchod je ukrytý mezi Akademií umění a Albertinem nebo nejstarší zachovaný kamenný most Drážďan, strážnice a obranné dvory. Následně ještě krátce pracovali ve skupinách a slunné dopoledne bylo zakončeno jednak procházkou po městě s historickým výkladem a také obědem – currywurstem, nejoblíbenějším street food z Berlína s originální omáčkou.

Víkendový workshop byl další z aktivit česko-saského projektu „Mít kuráž a utvářet náš region / Courage haben und unsere Region gestalten“, který realizují obě univerzity společně s Euroregionem Labe a spolkem Aktion Zivilcourage v Pirně. Projekt je financován Programem spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020 a jeho cílem je posilovat občanské vzdělávání a občanskou odvahu v česko-saském pohraničí.

Památník Bautzner Straße.

Závěrečný workshop projektu Mít kuráž a utvářet náš region / Courage haben und unsere Region gestalten

V pátek 13. 05. 2022 proběhl na filozofické fakultě univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem závěrečný workshop česko-saského přeshraničního projektu s názvem Mít kuráž a utvářet náš region. Tématem workshopu byla Občanská odvaha a demokracie.

Úvodní referát na téma Česko-německé vztahy: významné historické milníky přednesl Patrick Reitinger z Univerzity Otto Friedricha z Bambergu. Následovala pódiová diskuze k aspektům

přeshraniční spolupráce a spolupráce ve školství s panelisty Vladimírem Handlem (Univerzita Karlova, Praha), Rüdigerem Kubschem (Euroregion Elbe/Labe, Drážďany), Markétou Meissnerovou (generální konzulka, Drážďany). Diskusi moderovla paní Cathleen Bochmann z TU Dresden.

Odpolední blok se věnoval občanská odvaze v pohraničí v praxi. Jan Charvát (FF UJEP) představil výsledky evropského průzkumu na téma Hate speech vs. občanská odvaha v kontextu

společenské koheze. Tématu Domácí násilí – děti – školy se věnoval příspěvek paní Martiny Vojtíškové (Intervenční centrum, Ústí nad Labem).

Moderace: doc. Lukáš Novotný (UJEP/EEL).

 

Na závěr představily výsledky projektu paní Ivone Bonfert a Sarah Junghans

 .Program zde

Může jít o obrázek 9 lidem a indoor

Závěrečný workshop "Občanská odvaha a demokracie"

561cfab5-cb28-4238-bc92-11207d980387.jpeg

Jak jsou na tom česko-německé vztahy v pohraničí? Jak můžeme ještě lépe spolupracovat v oblasti vzdělávání, jak můžeme podporovat občanskou odvahu ve školách? Těmito otázkami se zabývala závěrečná konference projektu CouReg, která se konala 13. května 2022 na univerzitě v Ústí nad Labem. Vladimír Lipský, zástupce Euroregionu, a Lukáš Novotný (UJEP) přivítali četné hosty - studenty, akademiky i praktiky zabývající se demokracií.

Patrick Reitinger, historický geograf z Otto-Friedrichovy univerzity v Bamberku, zahájil věcnou část konference přednáškou o německo-českých vztazích. Představil důležité historické milníky, jako je vznik první Československé republiky, druhá světová válka nebo konec studené války, a jejich význam pro současnost. Pro demokracie na obou stranách hranice byla podle Reitingera klíčová především jedna věc: spor. Pouze při výměně názorů a diskusi můžeme také získat pochopení pro různé perspektivy, které často vznikly na základě různých historických zkušeností. A jen když spolu budeme mluvit, zajímat se o sebe navzájem, jen tehdy vyroste silná občanská společnost.


Reitinger zdůraznil, že formálně až do konce studené války, ale prakticky i po ní, nemáme jednu německou perspektivu, ale dvě. Poté se zaměřil především na západoněmeckou perspektivu, konkrétně na bavorsko-české vztahy od roku 1918. Se vznikem první Československé republiky vyvstala v pohraničí otázka národnostní příslušnosti. Mnichovská dohoda z roku 1938 vedla k vyhnání československého obyvatelstva ze Sudet, které musela první Československá republika postoupit Německé říši. Druhá světová válka byla poznamenána vyháněním a nacistickými zvěrstvy. Rozdělení na národnosti však bylo podle Reitingera absurdní. Proti sobě nestáli "Němci" proti "Čechům", ale jejich příznivci a odbojáři. Poválečné období bylo poznamenáno Benešovými dekrety, které stanovily odsun Němců z Československa a jejich vyvlastnění.

Období studené války bylo dobou systémové hranice: na jedné straně Bavorsko, na druhé Československo a Sasko. To má vliv i dnes. S koncem Sovětského svazu a mírovým rozpadem Československa na dva státy v roce 1992 začala nová éra, která vyvrcholila Česko-německou deklarací z roku 1997 a vstupem České republiky do EU v roce 2004: s těmito mezníky se ustálily formáty výměny. Vztahy s Bavorskem však zůstaly napjaté. Teprve v roce 2010 bavorský premiér oficiálně navštívil Prahu.

 

Podle Reitingera je jedna věc jasná: potřebujeme společný pohled na budoucnost, který by zohledňoval různé perspektivy. Mírové soužití v německo-českém pohraničí tak může sloužit jako vzor i pro další pohraniční regiony postižené konflikty. 

Právě na tuto spolupráci se zaměřil následující slot. Panelová diskuse, kterou moderovala Cathleen Bochmann z Aktion Zivilcourage e.V., se zabývala různými aspekty přeshraniční spolupráce, zejména spoluprací ve školství. Na pódiu seděli odborníci z různých oblastí: Markéta Meissnerová, generální konzulka České republiky v Drážďanech, Vladimír Handl, odborný asistent Ústavu mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy v Praze, který se ve své práci věnuje zejména česko-německým vztahům, dále Rüdiger Kubsch z Euroregionu Labe v Drážďanech a studentka Bianca Brendel z Česko-německého fóra mládeže.


Brzy se ukázalo, že na otázku, jak dobré vztahy vlastně jsou, není tak snadné odpovědět. Meissnerová a Brendel upozornili na výraznou spolupráci, zejména na pozadí pandemie Corona, kdy se podle Brendela mnoho aktivit v rámci spolupráce obecně zaměřovalo na příhraniční oblast. Na druhé straně Kubsch uvedl vztahy na pravou míru: Pouze asi 10 procent Němců má nějaký vztah k České republice a v Německu se tomu téměř nevěnuje pozornost médií. Zejména v každodenním životě lidí je přeshraniční spolupráce malým procesem, který často ztěžují jazykové bariéry.  Podle pražského badatele Handla je třeba rozlišovat různé úrovně: pragmatická, decentralizovaná, depolitizovaná spolupráce je již velmi dobrá. Politicky však není příliš konzistentní a často je příliš ovlivněna národními zájmy.

Jak ale můžeme formovat naši spolupráci a naše vztahy v budoucnu? Tato otázka se opět týkala problematických jazykových bariér. Účastníci panelu se shodli, že v současné době je obzvláště složitá situace v souvislosti s válku na Ukrajině a s ní spojený příliv uprchlíků, ale že vztahy v budoucnu budou ovlivňovat také témata jako demokracie, hospodářský rozvoj, digitalizace a změna klimatu. "Budou existovat spory," řekl Bochmann na závěr panelové diskuse, "ale je důležité argumentovat konstruktivně a chápat transformaci jako proces vyjednávání." To vyžaduje důvěru a "znalost pravidel hry".

Po polední přestávce se Jan Charvát (UJEP) věnoval tématu "Hate speech vs. občanská odvaha v kontextu sociální soudržnosti". Představil dílčí výsledky projektu "Smart for Democracy and Diversity", na němž se podílí sedm partnerských organizací ze šesti evropských zemí. V rámci programu Erasmus Plus vedli výzkumníci rozhovory s lidmi, kteří mají zkušenosti s nenávistnými projevy. Pocházeli z České republiky, Německa, Nizozemska, Portugalska a Itálie. Poté, co Jan Charvát upřesnil, že neexistuje jednotná definice nenávistných projevů, stručně představil českou právní situaci a diskusi o tom, zda jsou oběti postiženy nenávistnými projevy. Poté upřesnil, že terčem nenávistných projevů se často stávají lidé, kteří se viditelně odlišují. Rozhovory ukázaly, že nenávistné projevy vedou ke stresu a bezmoci. Podle Charváta je také důležité si uvědomit, že k nenávistným projevům dochází jak online, tak offline.

Co však lze udělat proti nenávistným projevům? Předcházení konfliktům, požádání o pomoc slovní obranou.  Na internetu lze zveřejnit zprávu obsahující nenávistné projevy, a tím nejen vyvést útočníka z anonymity, ale také dokázat, že k verbálnímu útoku vůbec došlo. Charvát také poukázal na četné negativní důsledky nenávistných projevů, ale také jasně řekl, že je lze sdílet kolektivně, a tím dokonce přispět k posílení. Závěrem Charvát odkázal na občanskou odvahu: "Postižení lidé chtějí ochranu od nezúčastněných osob, chtějí, aby se zapojili, brali situaci vážně a jednali s postiženými empaticky."

 

Jak se studenti vyrovnávají s nenávistnými projevy na třídních chatech - v sociálním prostoru, který není přístupný dospělým? To bylo jedno z témat přednášky Agnes Scharnetzky, pracovnice JoDDiD na TU Dresden. Představila školní modul pro výchovu k demokracii, v němž žáci diskutují o míře své tolerance. Na základě skutečných příkladů jsou jim předkládány grafické prvky představující digitální příspěvky, memy a zprávy: Někdy se objeví antisemitský mem, jindy slogan identitářského hnutí. Někdy jde o banalizaci, jindy o skutečný zločin. Nejprve musí žáci zprávy rozluštit - a poté diskutovat o tom, jak by s nimi naložili: Ignorovat/konzumovat, reagovat, nahlásit dospělým, možná i nahlásit? Cílem je zvýšit povědomí a povzbudit studenty, aby problematický obsah hlásili a řešili. Cílem modulu je vytvořit povědomí o tom, že (společenská) pravidla, která existují v analogovém soužití, platí i v digitálním prostoru.  

 

Další přednáška se přesunula z veřejného prostoru školy do šedé zóny veřejného a soukromého domácího násilí. Martina Vojtíšková (Intervenční centrum, Ústí nad Labem) se ve své přednášce "Domácí násilí - děti - školy" zaměřila na různé definice domácího násilí, českou právní situaci a současnou situaci v České republice. Podle poradce hraje domácí násilí roli v každé páté až šesté rodině. Kolik případů se dostane na veřejnost, však závisí na vzdělání a výcviku policistů a také na sociálním prostředí ve školách a školkách. Z tohoto důvodu se údaje v jednotlivých regionech České republiky značně liší - i když lze předpokládat, že rozložení případů je víceméně rovnoměrné. Podle Vojtíškové musí domácí násilí vnímat široká veřejnost. "K tomu potřebujeme jednotnou definici a chápání domácího násilí."

 

Na závěr představili zástupci Aktion Zivilcourage e.V. výsledky projektu. Cathleen Bochmannová nejprve představila vědecká zjištění: Jak v Sasku, tak v České republice se projevily nedostatky v oblasti demokracie - proto je hlavní cíl CouRegu, podpora demokracie, tak důležitý. Podstatným prvkem je zde morální odvaha, která je v návaznosti na Gerda Mayera chápána jako specifický typ sociálního jednání: Když se člověk (vzácněji skupina) dobrovolně postaví za oprávněné, především nemateriální zájmy a osobní integritu především ostatních osob, ale i samotného jednajícího, a řídí se přitom humánními a demokratickými principy - pak je to občanská odvaha. Může se odehrávat ve specifických situacích v různých sociálních kontextech a na různých místech.

 

Na základě těchto základních poznatků Sarah Junghans a Yvonne Bonfert představily jednotlivé součásti projektu: digitální a analogové školení morální odvahy pro studenty, blokový seminář v Ústí, exkurze do Mostu a Drážďan a také školní workshopy, které připravili a vedli studenti pod vedením Aktion Zivilcourage e.V.. Samotná přednáška měla také charakter workshopu. Účastníci diskutovali například o tom, kdy byli naposledy odvážní a co vlastně považují za občanskou odvahu. I když se v detailech lišily, všem bylo jasné: potřebujeme občanskou odvahu, zejména v pohraničí.

EXKURZE „Tváří v tvář“ místo „zády k sobě“

S tímto mottem jsme odjeli do německo-českého příhraničního regionu dne 26. června 2021. Studenti Univerzity Jany Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Drážďanech společně poznají příhraniční region a zamysleli se o způsobech jeho formování v budoucnu.

Plán

 • Zámek Jezeří: povrchová těžba hnědého uhlí jako hrozba pro kulturní statky, současné protesty proti ničení životního prostředí těžbou, odlesňování , rozhovor s aktivisty
 • Kostel Nanebevzetí Panny Most: Komunistické plánování nového města, přemístění starého kostela
 • Cvičení pro účastníky: objevte Most
 • Chanov, návštěva čtvrti, rozhovor s aktivisty a zástupci komunity
 • Společná večeře v restauraci „Severka“, v kultovním baru televizního seriálu Most!, který se věnuje problémům severních Čech.
 • kaple Kaple Sinutec: občanská angažovanost, zničené a zaniklé vesnice

Školní projekty

Se studenty z UJEP Ústí nad Labem a TU Drážďany se zabýváme tématem občanské odvahy a společenského angažmá. Důležité je soustředit se na výcvik občanské odvahy. V Německu i v České republice cvičíme se studenty, jak se chovat v krizových situacích. Od fyzických konfrontací na školním dvoře po vyloučení a sociální nerovnováhu, jako je diskriminace různých skupin. Občanská odvaha je nutná, kdykoli někdo nebo skupina zažije násilí at fyzické, psychologické, ale také strukturální.

 

Zasahování v takových situacích je důležité, ale lidé si často nedůvěřují, bojí se uvést do rozpaků nebo sami utrpět škodu. Tak to nemusí být. Můžete cvičit morální odvahu. Každý může pomoci a například informovat policii nebo mluvit s jinými diváky, aby zasáhli. Spolu se studenty trénujeme, jak v takových situacích jednat. Materiály budou poté publikovány v českém a německém jazyce a dány k dispozici učitelům na obou stranách hranice.

 

 

 

 

Vzorový workshop Občanská odvaha pro ZŠ

 

 

 

 

 

Pilotní workshopy na vybraných základních školách

Studenti trénují mladé lidi z regionu, jak reagovat na agresi

Jak reagovat na agresi v okolí nebo jak v mezních situacích projevit občanskou odvahu, to jsou jen některá z témat, která jsou již v těchto týdnech řešena v průběhu studentských workshopů, které pro žačky a žáky základních škol na území Euroregionu Labe připravili studentky a studenti z katedry politologie Filozofické fakulty UJEP.

Speciální workshop pro žáky 8. a 9. tříd základních škol na téma „Občanská odvaha“ proběhl před dvěma týdny hned dvakrát na ZŠ Neštěmická v Ústí nad Labem, ve čtvrtek 24. března se uskutečnil na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně a ZŠ Tisá a následně se dne 21.4. uskutečnily dva workshopy na ZŠ Dubí 1 a ZˇˇS Dubí 2. Krom českých studentek a studentů se do vedení workshopů zapojili také jejich kolegyně a kolegové z Drážďan.

Dává nám smysl bavit se s žáky o občanské kuráži už na základní škole, protože je důležité si uvědomit, že prostřednictvím každodenního přístupu k ostatním zlepšujeme stav demokratické společnosti v Česku,“ říká Jan Švestka, student prvního ročníku navazujícího magisterského studia politologie Filozofické fakulty UJEP. „Moc nás těší, že s námi žáci sdílí svůj individuální pohled na různé příklady občanské angažovanosti a vnímají význam morálky v běžném životě,“ pokračuje Švestka.

Tyto vzdělávací bloky jsou organizovány v rámci česko-saského projektu „Mít kuráž a utvářet náš region“, který řeší katedry politologie univerzit v Ústí nad Labem a Drážďanech, a to společně s Euroregionem Elbe/Labe a spolkem Aktion Zivilcourage z Pirny.

Příprava studentek a studentů na tyto školní aktivity je jedním z hlavních cílů tohoto projektu. „Mluvit s mladými lidmi na školách a ukazovat jim, jak konkrétně by mohli reagovat v různých mezních situacích, například když je někdo fyzicky nebo jinak napadne nebo když se mají někoho zastat, je významnou součástí občanského vzdělávání,“ uvádí doc. Lukáš Novotný z FF UJEP.

A právě k jeho rozvoji v Ústeckém kraji chtějí kooperační partneři tímto projektem napomoci. Aktivity na školách budou pokračovat i v následujících týdnech, na české straně to bude například v Dubí, ovšem čeští studenti se budou podílet i na vzdělávacích aktivitách na školách v Sasku, například na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Kromě toho studenti FF UJEP pracují již od března 2021 na různých dalších menších projektech s tématy občanské odvahy a podpory demokracie v německo-českém pohraničí. Výsledkem jejich aktivity jsou podcasty, rozhovory, studijní materiály a videa.

 

Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil., lukas.novotny@ujep.cz, 

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín

 

workshop na ZŠ v Tisé

 

 

 

Workshop dne 21.4. od 8:50 hod. na ZŠ Dubí 1

 

Workshop dne 21.4. od 11:00 hod. na ZŠ Dubí 2

Ke stažení

Publikace: OBČANSKÁ ODVAHA A DEMOKRACIE, Pavel Maškarinec, Lukáš Novotný a kol.

Publikace: OBČANSKÁ ODVAHA A DEMOKRACIE (v němčině)

 

leták info o projektu 

leták pozvánka na workshop 2

leták k workshopům listopad a prosinec 2021

seminář online 10.12.2021 (zoom https://tu-dresden.zoom.us/j/85299303398?pwd=TGllR053TXAwK25CODE3QmRPaVRMUT09)

Metodický kufřík - - Praktická cvičení k problematice civilní kuráže:

V březnu 2022 vstoupil projekt v ČR do testovací fáze. Vybraní studenti připravili  workshopy pro žáky 8. nebo 9. tříd ve čtyřech ZŠ. V rámci workshopů se probírala tématika občanské odvahy.  

Metodický kufřík ke stažení v češtině a němčině

Vzdělávací moduly a didaktické pomůcky pro přípravu workshopů:

Zpětná vazba a rozehřívací kolečko 
Osobní zkušenost - Persönlicher Bezug
Strategie jednání - video 

Příklady demonstračních videí, která je možné použít při výuce občanské odvahy:

- greif an - zasáhni

- lenk ab - odveď pozornost

sei laut-buď hlasitý

Stupnice násilí - Gewaltskala

Napsali/řekli o nás

ProCache: v401 Render date: 2024-05-03 22:04:44 Page render time: 3.9343s Total w/ProCache: 3.9392s