Euroregion Elbe/Labe

Pro dobré a hodnotné soužití - bez ohledu na hranice

Projektnummer:

EEL-0762-SN-25.08.2020

Lead Partner:

Aktion Zivilcourage e.V.
Lange Str. 43, 01796 Pirna
http://www.aktion-zivilcourage.de

projektový partner:

Dobrovolnické centrum, z.s.
Prokopa Diviše 1605/5, 40001 Ústí nad Labem
http://www.dcul.cz

období:

01.01.21 - 30.06.22

dotační prostředky:

10462,32 Euro

Inhalt

Stabilní demokracie se vyznačuje seběvědomými občany, kteří spolupůsobí na věcech obecných. Angažmá každého člověka pro demokracii je posilováno pozitivními a motivujícími zkušenostmi. Právě ve strukturálně slabých, venkovských příhraničních regionech mezi Saskem a ČR, které často mají pověst silné náchylnosti pro extremistické a populistické postoje, je posilování demokratické kultury a občanské společnosti důležité. Díky podpoře občanů v jejich aktivní a účinné účasti na naší společnosti můžeme proti těmto proudům působit. Mnohé problémy v těchto regionech jsou na obou stranách hranice stejné (rozčarování z politiky, xenofobie, sociální nespokojenost) a je proto smysluplné k nim přistupovat společně a společně je také řešit.
Tento projekt slouží k analýze výzev a potřeb škol, veřejně prospěšných organizací a komun/ místních samospráv (měst a obcí) v česko-německém příhraničním regionu. Souhra těchto tří oblastí je nezbytná, neboť tito aktéři disponují potenciálem aktivně ovlivňovat obecní záležitosti ve svém působišti. Němečtí a čeští aktéři se seznámí a spojí a společně vypracují obsahy a koncepty k další spolupráci.
V projektu bude nejprve proveden přehled
- základních škol, středních škol a gymnázií
- veřejně prospěšných organizací, které se angažují sociálně nebo politicky
- zástupců měst a obcí (místní samosprávy),
které působí v dotační oblasti.
Po provedení průzkumu u těchto organizací následuje výběr zúčastněných zařízení. Ve třech workshopech budou identifikovány výzvy v těchto třech jednotlivých oblastech a určeny prioritní otázky. Jako základní bod setkání a vybudování vzájemné důvěry bude sloužit jazyková animace a výměna zkušeností. Po společném vypracování konceptu se partneři zaváží oficiálním podpisem memoranda k další spolupráci. Veřejnost bude informována v regionálním tisku a na webových stránkách.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

S tímto projektem budou aktéři posíleni ve společném (přeshraničním) zvládání řešení společenských problémů (migrace, globalizace a populismus) a upevňování konstruktivního soužití v regionu. Důležitou roli při tom hrají společenské angažmá, tolerance vůči jiným názorům a kulturám, sociální kompetence (např.schopnost řešení konfliktů a empatie) a tvoření názorů. Při zohlednění regionálních a individuálních faktorů budeme působit proti narůstajícímu se rozdělování společnosti, ztrátě demokratické kultury, stejně jako odmítání jejich reprezentantů a politických činitelů. Do projektu budou intenzivně zapojeni aktéři různých institucí (školy, komuny, veřejně-prospěšné organizace), aby se docílilo propojení a dosahu obsahů projektu k lidem pohybujícich se v různých pracovních oblastech a nacházejících se v různých životních situacích.
Vytvoření sítě účastníků projektu umožní, aby obsahy a koncepty, které budou v tomto malém projektu vyvinuty, byly následovně testovány, rozvíjeny a upevněny v dalším projektu kooperačního programu. Zapojení a spolupráce regionu Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří a Ústeckého kraje napomůže odborné výměně a zprostředkuje aktérům projektu zkušenost, že slušné a vzájemně se respektující jednání nesouvisí s národním původem, jazykem nebo zemskou hranicí, resp. že je možno společně odstranit „hranice utvořené v hlavách jednotlivců“. Tato idea je ve své formě nová a jedinečná v našem regionu. Společné zkušenosti a opakovaná interakce při osobních setkávání, stejně jako se seznámení se s institucionálními, sociálními a kulturními rámcovými podmínkami bude dlouhodobě pozitivně působit na vybudování důvěry mezi aktéry.
V projektové zprávě shrnuté obsahy a zkušenosti budou předány dalším aktérům do jejich pracovních oblastí. Dvojjazyčná prezentace (v elektronicke podobě) konceptů a výsledků bude naši práci názorně představovat a ulehčí přístup zainteresovaným německým a českým občanům.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-22 05:53:00 Page render time: 0.2874s Total w/ProCache: 0.2916s